Konflikter, fattigdom och diskriminering av flickor hotar merparten av barnen i världen

Mer än hälften av världens barn hotas av fattigdom, konflikter eller diskriminering av flickor. Det här framkommer i Rädda Barnens nya rapport. Över 1,2 miljarder barn lever i länder där de har sämre möjligheter än andra att överleva, växa och utvecklas. Rapporten Many Faces of Exclusion granskar hur man berövar barn deras barndom.

Rapporten, som nu utges för andra gången, granskar hur världens länder har lyckats eller misslyckats med att garantera barnen förutsättningar för liv, överlevnad, uppväxt och utveckling. Indexet End of Childhood visar var i världen barn löper störst risk att berövas på sin barndom. Situationen för barn i 175 stater mäts utifrån bland annat hälsa, skolgång och följdverkningar av konflikter.

Singapore och Slovenien ligger på delad första plats medan Norge och Sverige placerar sig på en delad tredje plats. I Finland är barndomens förutsättningar de femte bästa i världen. Åtta av länderna med de sämsta placeringarna finns i västra och centrala Afrika. Niger placerar sig sist, för andra året i följd.

– Även om barnens situation har förbättrats på många håll i världen sker utvecklingen ändå ohjälpligen för långsamt. Det är dessutom mycket oroväckande att klyftan mellan rika och fattiga blir allt större i många länder, konstaterar Hanna Markkula-Kivisilta, Rädda Barnen Finlands generalsekreterare.

– Att förebygga och minska ojämlikheten är lika viktigt i världens minst utvecklade länder som i hemlandet. Diskriminering, fattigdom och hälsoproblem är exempel på fenomen som går hand i hand.

– För Finlands del är det glädjande att se att vi åter finns bland de främsta länderna i indexet. Det gäller ändå att hela tiden kämpa för barnens välmåga, konstaterar Markkula-Kivisilta.

I Rädda Barnens rapport konstateras att alla barn har rätt till en god barndom. Men den här rätten förvägras många bara för att de är flickor, fattiga, eller bor i ett konfliktdrabbat område. Tidiga äktenskap, skadligt barnarbete och undernäring är bara några exempel på extremt menliga följder av fattigdom och ojämlikhet.

– Finland har tillsammans med världens övriga länder förbundit sig vid att uppnå målen för hållbar utveckling som ställs upp i handlingsplanen Agenda 2030. Utan snabba och beslutsamma åtgärder kan vi inte garantera att alla barn har möjlighet att överleva, bli beskyddade och få utbildning.

I rapporten framkommer att skillnaderna mellan olika länder kan vara stora även när inkomstnivån är densamma.

– Viljan, de politiska besluten och fördelningen av resurser är avgörande för barns liv och framtid. Vi bör alla – också regeringarna – göra mer för att varje barn ska få det bästa möjliga utgångsläget för sitt liv.

Även om situationen har förbättrats i 95 av länderna som indexet granskar, så har barnens situation försämrats i ett fyrtiotal änder.

Rapporten noterar:

  • Över en miljard barn lever i fattiga länder. 240 miljoner barn lever i konfliktdrabbade och sköra stater, och över 575 miljoner flickor lever i länder med utbredd diskriminering på grund av kön.
  • Nästan 153 miljoner barn bor i 20 länder där barndomen hotas av tre samtidiga allvarliga faktorer, det vill säga konflikter, fattigdom och diskriminering av flickor. Exempel på sådana länder är Sydsudan, Somalia, Yemen och Afghanistan.
  • I krigsdrabbade områden dör mer än 20 gånger fler barn av undernäring, sjukdomar och otillräcklig hälsovård, än av våld i anknytning till konflikterna.
    Barnarbete är 77 procent vanligare i länder drabbade av väpnade konflikter, än vad det är i världen i medeltal. I konfliktsituationer ökar också risken för att minderåriga flickor tvingas gifta sig.
  • I de 34 konfliktdrabbade eller sköra staterna som det finns statistik om har man i endast fyra länder helt eller nästan uppnått målet att garantera utbildning för alla.
    De fattigaste flickorna föder barn ungefär tre gånger oftare än de rikaste.
  • USA (36), Ryssland (37) och Kina (40) placerar sig sämre än de västeuropeiska länderna i indexet, trots att de är stormakter ekonomiskt, militärt och teknologiskt.

Våld och fattigdom är en del av fjortonåriga Alis* vardag i Yemen. Pojkens familj blev tvungen att lämna sin hemtrakt och bor nu i en tillfällig boning. Pappan i familjen skadades under ett flygangrepp, och därför är nu Ali ansvarig för familjens försörjning.

– Jag grät med min bror. Det var ohyggligt hemskt, och vi visste inte vad som pågick. Nu är jag inte längre rädd för flygräder. Vi har vant oss vid att leva mitt under pågående krig.

– Före kriget lekte jag och hade roligt med mina vänner. Det var goda tider, och jag klagade inte. Nu är det krig och det har förändrat allt.

Rädda Barnen kräver att regeringarna investerar tillräckligt mycket i barn, och garanterar tillgång för alla till grundläggande tjänster som hälsovård, social trygghet och utbildning. Samtidigt bör man åtgärda faktorer som ligger bakom diskriminering och ojämlikhet, för att alla barn ska bli behandlade på samma sätt. Inget barn skall dö av orsaker som går att förebygga eller få sin barndom avslutad i förtid på grund av våld, undernäring, tidiga äktenskap eller barnarbete.

* Namnet är fingerat för att skydda barnets identitet.

Meri information: www.endofchildhood.org