Internationella flickdagen: Om världens alla flickor kunde slutföra en gymnasieutbildning skulle över 50 miljoner barnäktenskap kanske aldrig ingås

Åren 2018–2030 kommer upp till 134 miljoner flickor att gifta sig minderåriga om inte insatserna för att stoppa barnäktenskapen ökas märkbart. Enligt Rädda Barnens färska utredning finns det ett klart samband mellan barnäktenskap och avbruten skolgång.

Om alla världens flickor kunde slutföra gymnasieutbildningen skulle man till år 2030 kunna förhindra 50 miljoner barnäktenskap, avslöjar Rädda Barnens nya utredning I samarbete för att avskaffa barnäktenskap.

I länder med låg inkomstnivå är barnäktenskapen ofta den huvudsakliga orsaken till att flickor avbryter sin skolgång. Samtidigt löper flickor som inte går i skola större risk för att utsättas för barnäktenskap. Många flickor lever i otrygga miljöer och då kan föräldrarna uppleva att äktenskap kan skydda döttrarna från faror eller från stigman i samband med utomäktenskapliga parrelationer eller graviditeter.

Man måste märkbart utöka insatserna ifall man vill avskaffa barnäktenskapen och säkra utbildningen för alla flickor.

Enligt utredningen:

  • Under de senaste tio åren har ungefär 25 miljoner barnäktenskap blivit avstyrda. Inte ett enda utvecklingsland närmar sig ändå i dagens läge FN:s mål att avskaffa barnäktenskap till år 2030.
  • Målet att säkerställa att alla senast år 2030 fullbordar en gymnasieutbildning kommer med dagens utveckling inte att förverkligas förrän år 2084 – över 50 år efter utsatt tid.
  • Om dagens utveckling fortsätter kommer ungefär 134 miljoner flickor att gifta sig åren 2018–2030. Enbart år 2030 kommer nästan 10 miljoner flickor att ingå äktenskap. Över två miljoner av dem kommer att vara under 15 år.
  • I fjol hade globalt sett 21 procent av kvinnor i åldern 20-24 år ingått äktenskap eller levt i samboförhållande innan de hade fyllt 18 år.

Rädda Barnen genomförde nyligen en undersökning i Niger, som har världens högsta siffror när det gäller barnäktenskap. Undersökningen visade att flickor som inte går i skola utsätts för en större risk att bli gifta, få barn i ung ålder eller drabbas av undernäring.

– Utbildning spelar en betydande roll när det gäller att förhindra barnäktenskap. Förutom att man måste satsa på flickors utbildning krävs det målmedvetet arbete med att stärka flickors ställning och göra slut på könsdiskriminering, på alla områden i livet, konstaterar Rädda Barnens generalsekreterare Hanna Markkula-Kivisilta.

– Alla flickor har rätt att utbilda sig och utvecklas. Barnäktenskap äventyrar flickors framtid och är i alla situationer en kränkning av barnets rättigheter. Risken att dö på grund av graviditet eller förlossning är mycket större för unga flickor än för en vuxen kvinna. Risken är också större att barnen som unga flickor föder dör före fem års ålder.

Risken var stor att Munni (namnet är fingerat), som bor i Bihar i Indien, skulle bli bortgift när hon var 13 år gammal. Men med stöd av Rädda Barnen undkom hon ett barnäktenskap. Två år senare lär hon nu flickor och kvinnor läsa och skriva vid sidan om sina egna studier. ”Överallt där kvinnor inte kan läsa eller skriva måste man ge dem utbildning.” Bild: CJ Clarke/Rädda Barnen

I Rädda Barnens verksamhet har det framkommit att de bästa sätten att minska antalet barnäktenskap är en kombination av att stärka flickornas ställning och ge dem utbildning. Inkomstöverföringar ger föräldrarna möjlighet att hålla kvar sina döttrar i skolan i stället för att sätta dem i arbete. (6)

– Även om familjens ekonomi är ytterst ansträngd kan man med hjälp av socialskydd, studiestöd eller andra stödåtgärder märkbart främja flickors tillgång till utbildning, säger Markkula-Kivisilta.

I många länder krävs det reformer i lagstiftningen och politiken för att man ska kunna hålla flickor i skola. Enligt en tidigare rapport från Världsbanken och Rädda Barnen är det viktigt att man också ser till att lagarna förverkligas i praktiken, samtidigt som man på gräsrotsnivå förändrar seder och attityder.

– Extrem fattigdom och könsdiskriminering är en mycket skadlig kombination. Många familjer tycker att flickor har det bättre med make och barn än med en utbildning.

I till exempel Nepal har barnäktenskapen varit illegala redan sedan år 1963, men barnäktenskapens utbredning är ändå bland de största i Asien. Rädda Barnen har samarbetat med lokala beslutsfattare, myndigheter, religiösa ledare, samhällen och flickorna själva för att sprida information om barnäktenskapens skadlighet och stärka barnskyddet. Man har strävat efter att förhindra barnäktenskap bland annat genom att låta barn skriva och framföra pjäser, och genom att samarbeta med religiösa ledare, som numera vägrar viga personer under 20 år. Åren 2015–2017 minskade barnäktenskapen med 11 procent i områden där Rädda Barnen verkar.

Vad vi kräver

Rädda Barnen kräver på internationella flickdagen att världens beslutsfattare ska förbättra flickors tillgång till hälsovård och beskydd, för att det ska bli möjligt att avskaffa barnäktenskapen. Alla planerade åtgärder måste få tillräcklig finansiering och de ska sammankopplas med en stark satsning på utbildning.

– Regeringarna i världens länder måste prioritera avskaffandet av barnäktenskapen. Det sker framsteg, men ohjälpligt långsamt. Barnäktenskapen är ett av de största hindren för att trygga flickors utbildning och utveckling och stärka deras ställning, konstaterar Markkula-Kivisilta.