I fjol fördubblades användningen av tårgas mot skolelever på Västbanken – coronaviruset har fått antalet fall att minska till noll

Tre fjärdedelar av palestinierna som deltog i Rädda Barnens undersökning rapporterade om attacker mot skolor.

Jämfört med år 2018 fördubblades i fjol användningen av tårgas mot elever i och omkring skolor på Västbanken på det ockuperade palestinska området. Det här har lett till ångest och stress hos barnen.

Efter att coronaviruset började sprida sig och skolorna stängdes har tårgasattackerna i varje fall för tillfället upphört. Rädda Barnen kräver att den här utvecklingen bör fortsätta också efter pandemin.

Enligt de skolelever som deltog Rädda Barnens utredning är de vanligaste formerna av attacker användningen av tårgas samt militärens räder. Rädda Barnen samlade in information och berättelser av över 400 barn i de värst konfliktdrabbade områdena på Västbanken.

  • Tre fjärdedelar av barnen berättade om attacker mot skolor. I Nablus var siffran 93 procent.
  • Tre fjärdedelar av barnen berättade att de på sin väg till skolan är rädda för att stöta på militärer eller invånare i bosättningarna. Barnen är rädda för att bli utsatta för verbalt våld eller hotade med tårgas, fysiskt våld eller arrestering.
  • En fjärdedel av skolbarnen känner sig inte trygga i skolan och många lider av ångest och stress, vilket tar sig uttryck i fysiska symtom som okontrollerade skakningar och svimningar, eller i känslor av förtvivlan och förlust av självförtroendet.
  • Nästan en tredjedel av barnen meddelade att de hade problem med att koncentrera sig i klassen på grund av de svårigheter som de regelbundet möter. Av de här barnen nämnde 80 procent att rädsla var den huvudsakliga orsaken till deras svårigheter med skolarbetet.

Coronaviruset har förändrat situationen

Efter att skolorna stängde i början av mars på grund av coronaviruset har inte en enda attack mot barns utbildning rapporterats. I mars 2019 registrerades däremot 47 incidenter relaterade till utbildning. Användningen av tårgas fördubblades från 2018 till 2019.

– En del elever började gråta och andra fick svårt att andas när soldaterna sköt tårgas. Vi kunde inte andas på grund av tårgasen och för att vi var så rädda. Det luktade gas och gasen brände i våra ögon. I skolan fanns inget material som vi skulle ha behövt för våra skador. Det var smärtsamt och skrämmande, berättar 13-åriga Rima* om ett fall i Betlehem.

– Soldaterna attackerade min skola tre eller fyra gånger i fjol. De kastade tårgas och sköt med skarpa skott. En del lärare och elever kunde inte andas. Ambulansen kom, och vi gick alla hem, berättare Farea*, 12, som bor i Hebron.

Barn springer undan tårgas. “Teckningen visar hur det är för palestinska barn att gå i skola.” , Rina*, 16

Tårgasen orsakar irritation och skadar lungorna åtminstone på kort och medellång sikt. Coronaviruset har visat sig vara särskilt dödligt för personer som redan har en lungsjukdom, -inflammation eller -skada. Enligt preliminära uppgifter är coronavirusets sjukdomsbild lindrigare hos barn än hos vuxna. Rädda Barnen befarar ändå att upprepad utsatthet för tårgas kan vara en riskfaktor.

– De palestinska barnens rätt till utbildning har urholkats alltför länge. Det borde inte behövas en pandemi för att barnen ska slippa de förfärliga och skadliga påfrestningar som användningen av tårgas i deras skolmiljöer utgör, för att inte nämna hur skrämmande den israeliska arméns närvaro omkring skolorna är för barnen, konstaterar Jeremy Stoner, Rädda Barnens regionchef i Mellanöstern och östra Europa.

– Parterna i konflikten har nu en sällsynt möjlighet att trycka på reset-knappen och se till att de palestinska skoleleverna får studera i trygghet och slutar associera skolan med våld, rädsla och ångest.

– Barnen på Västbanken visade oss mycket tydligt att de, trots att de växer upp utan att uppleva annat än konflikt och ockupation, vill ha samma slag av utbildning som andra barn i världen får. Ingen borde neka dem den här rättigheten, säger Stoner.

Rädda Barnen uppmanar Israels regering att omedelbart inleda åtgärder för att se till att de palestinska barnen har trygg tillgång till högklassig utbildning, vilket den är förpliktigad till enligt internationell lag. Användningen av tårgas och skarpa skott mot barn, också i skolor och deras omgivning samt i tätt bebodda områden, måste stoppas för gott. Alla parter måste öka sina ansträngningar för att finna långsiktiga lösningar och uppnå hållbar fred.

  • Rädda Barnens utredning angående skolgång omfattade 414 barn i åldern 10-17 i totalt 17 skolor i östra Jerusalem, Nablus, Betlehem och Hebron. Materialet insamlades i september och oktober 2019. Det handlar inte om ett representativt urval, eftersom de berörda skolorna var de skolor i vilka det hade skett flest incidenter och attacker. Rädda Barnen hoppas att resultatet av undersökningen kommer att främja en dialog om hur man bäst kan säkerställa trygg skolgång åt de palestinska barnen, och hur man avlägsnar hindren för deras utbildning.
  • Barnen som deltog i undersökningen definierade ”attacker” bland annat som användning av tårgas i skolor eller i närheten av skolor, räder utförda av soldater, militär närvaro i närheten av skolor samt arrestering av elever i skolutrymmen.
  • Enligt klustret som leder koordineringen av hjälpverksamhet angående utbildning i det palestinska området förekom år 2019 användning av tårgas i ungefär en tredjedel (109) av alla incidenter med anknytning till skolor. Tårgas användes inom skolområdet och/eller mot elever på deras väg till skolan eller därifrån. Fallen omfattade 6653 elever. År 2018 registrerades 53 motsvarande fall. (Källa: oPt Eduction Cluster, February 2020)
  • Israels armé använder tårgas vid kravallbekämpning som svar på upplevda hot. Trots att armén inte har offentliggjort sina principer för hantering av upplopp har den tidigare konstaterat att ”soldaterna måste visa återhållsamhet samtidigt som de säkerställer att kravaller och liknande händelser hejdas och hindras från att eskalera” och att man här ska ”använda ändamålsenliga, avvägda samt lagliga medel och dito utrustning”.
  • De första fallen av covid-19 på Västbanken rapporterades 5.3. Palestinska myndigheten rapporterade 25.4. om inalles 495 smittofall på de palestinska områdena, inklusive två dödsfall. Israels myndigheter rapporterade 28.4. om 15589 fall av smitta och 208 dödsfall i landet.
  • På Västbanken ska man öppna skolorna för uppskattningsvis tio dagar från och med den 30 maj, för att 76 000 barn i mellanstadiet ska kunna avlägga sina prov. Man kommer att ordna med extra utrymmen för att göra det möjligt att hålla fysisk distans. Rädda Barnen stöder processen genom att leverera hygienartiklar och desinfektionsmedel till utbildningsmyndigheterna.

* Namnen är fingerade för att skydda barnens identitet.