Hungerkrisen förvärras av den torraste sommaren på över 35 år i Afrikas horn

Rädda Barnen varnar för en omfattande katastrof i Afrikas horn, där 13 miljoner människors tillgång till mat är akut hotad på grund av upprepade torra regnperioder. Hälften av människorna som hotas av matbrist och hunger är barn. Den kumulativa nederbördsmängden i området är bland de minsta sedan år 1981.

Hungerkrisen har snabbt förvärrats trots alla ansträngningar från hjälporganisationernas samt de etiopiska, kenyanska och somaliska regeringarnas sida. Man befarar att familjernas situation rentav blir värre än år 2017. Tills vidare är antalet människor som drabbas av bristande livsmedelssäkerhet lägre än då hungerkrisen åren 2016–2017 var som värst, men enligt prognoserna kommer torkan att hålla i sig. I Somalia har antalet människor som lider av matbrist ökat med 36 procent jämfört med slutet av år 2018.

Rädda Barnens medarbetare berättar att människor försöker vitalisera betesmarker, fylla på sina vattenreserver och skaffa ny boskap i stället för den man förlorat. I den svåra situationen drivs människor till att lämna sina hem eller söka nya möjligheter att försörja sig.

Under perioden januari till maj drev torkan 59 000 människor från sina hemtrakter enbart i Somalia. Man uppskattar att cirka 1,8 miljoner människor har tvingats fly undan torkan i östra Afrika samt Afrikas horn. I de här regionerna har sammanlagt 11,6 miljoner människor tvingats lämna sina hemtrakter på grund av torka, översvämningar och konflikter.

Den uppenbara risken i den här situationen är att undernäring blir allt vanligare, särskilt bland barn under fem år. Sannolikheten för att svårt undernärda barn dör är elva gånger större än vad den är för barn med normal vikt. Barn försvagade av undernäring drabbas också lättare av infektioner, och de återhämtar sig långsammare på grund av sin nedsatta motståndskraft.

• I Kenya har uppskattningsvis 2,6 miljoner människor drabbats av akut matbrist, och de behöver humanitär hjälp. Den bristfälliga livsmedelsförsörjningen hotar att försämras och bli kritisk för 6,8 miljoner människor. I hela landet behöver redan över 600 000 barn behandlas mot undernäring.
• I Somalia berörs redan 2,1 miljoner människor av den kritiska livsmedelsbristen, och de behöver hjälp för att klara sig. Ytterligare 4,2 miljoner människor hotas av samma situation. En miljon barn under fem år hotas av akut undernäring. Det är sannolikt att minst 178 400 barn kommer att drabbas svår akut undernäring under tiden fram till medlet av 2020.
• I Etiopien behöver 8,1 miljoner människor mathjälp. Man befarar att antalet kommer att stiga. Rädda Barnen har samarbetat tätt med landets regering och samlat in uppgifter om familjers behov.

Rädda Barnen efterlyser åtgärder av det internationella samfundet för att förhindra en situation med stora folkmassor som tvingas lämna sina hemtrakter, och många döda.

– Under det senaste året har vi upprepade gånger krävt en kännbar ökning av finansieringen. Hittills har våra krav oftast klingat för döva öron. Följden är att barn hotas av svält, säger Ian Vale, Rädda Barnens regionchef i östra och södra Afrika.

– I Afrikas horn behöver vi 100 miljoner dollar till för att kunna tillgodose människornas dagliga näringsbehov, tillhandahålla livsviktig vård, samt stärka system som hjälper människorna att anpassa sig till de nya klimatförhållandena.

– Dagens finansieringsunderskott samt det att det internationella samfundet inte har utökat sina insatser har skapat förhållanden som har lett till att det råder krisläge i hela området. Trots att de berörda ländernas regeringar kämpar med att tillgodose behoven befarar vi att situationen bara kommer att försämras under de närmaste månaderna. Det kommande El Niño-fenomenet kommer troligen att åter en gång leda till en massiv ökning av antalet undernärda barn.

– För varje år som går inverkar klimatförändringen allt mer på etiopiernas, kenyanernas och somaliernas liv. Vi kan inte tillåta att den här fattiga regionens barn och familjer ska betala priset för klimatkrisens följder. Det handlar om ett globalt fenomen, och vi har ett världsomspännande ansvar att stöda de allra mest utsatta människorna.

I Afrikas horn driver Rädda Barnen program som stöder anpassningen till klimatförändringen samt beredskap inför fenomenets negativa verkningar på lång sikt.

I Somalia har Rädda Barnen tillhandahållit stöd och utbildning för de katastrofberedskapskommittéer som verkar i samhällena. Kommittéerna har gjort upp egna verksamhetsplaner och strategier, för att anpassningen till och beredskapen för både klimatförändringen och katastroftillstånd ska förverkligas utifrån lokala förhållanden och behov. I Etiopien hjälper Rädda Barnen arbetslösa, som har förlorat sin försörjning, samt nomader, som har stått utanför skolsystemet, att få utbildning som motsvarar deras intresse och kunnande samt ger dem hållbara framtida försörjningsutsikter. I Kenya stöder organisationen låne- och spargrupper som leds av kvinnor. Genom grupperna kan familjer utöva småskalig näringsverksamhet, inrätta köksträdgårdar samt föda upp boskap som är anpassad till torkan.

Hjälp barn som har drabbats av torka och matbrist: www.raddabarnen.fi/hunger