Finland det tredje bästa landet för barn – situationen för världens barn bättre än någonsin

Världens barn har i dag bättre möjligheter än någonsin tidigare att få växa och utvecklas i trygghet, friska, och som skolelever. Ändå fråntas vart fjärde barn rätten till sin barndom. Situationen är allra svårast för barn som lever i konfliktområden samt för barn som har flytt från våldsamheter och förföljelser. Finland har sedan i fjol förbättrat sin ställning i jämförelsen mellan olika länder och är nu det tredje bästa landet för barn i världen.

Rädda Barnens nya rapport Global Childhood 2019 visar att i dag har åtminstone 280 miljoner barn bättre förutsättningar att växa upp i en sund och trygg miljö och få utbildning än under de senaste tjugo åren.

I rapporten framkommer att det har skett stora framsteg i världen när det gäller att trygga barndomen. Bakom den positiva utvecklingen ligger ett starkt ledarskap och en stark politisk vilja, samt satsningar på sociala investeringar. Det världsomspännande arbetet för att nå FN:s millenniemål gav också avsevärda resultat.

År 2000 berövades uppskattningsvis 970 miljoner barn sin barndom på grund av barnäktenskap, tidiga graviditeter, utebliven skolgång, sjukdomar, undernäring och dödsfall på grund av våld. Nu har siffran sjunkit till 690 miljoner, vilket betyder att minst 280 miljoner barn har det bättre i dag än vad de skulle ha haft det för tjugo år sedan.

I Rädda Barnens rapport ingår det för tredje gången publicerade indexet End of Childhood, enligt vilket barnens levnadsomständigheter sedan år 2000 har förbättrats i 173 av 176 länder. Jämförelsen mellan länderna visar att allt fler barn har bättre förutsättningar att överleva, växa upp och utvecklas.

 • 4,4 miljoner färre barndödsfall årligen
 • 49 miljoner färre barn som lider av hämmad tillväxt
 • 130 miljoner fler barn som går i skola
 • 94 miljoner färre barnarbetare
 • 11 miljoner färre flickor i tvångsäktenskap eller bortgifta som minderåriga
 • 3 miljoner färre förlossningar årligen där modern är mycket ung
 • 12 000 färre brott mot barns liv årligen

I rapporten granskas åtta orsaker till att barndomen tar slut för tidigt, och av dem är det bara flykt på grund av konflikt som har ökat; i dag finns det 30,5 miljoner fler människor som tvingats lämna sin hemtrakt än år 2000. Det är en uppgång på 80 procent.

De bästa förutsättningarna för barndomen i Singapore, Sverige och Finland

Singapore placerar sig överst på listan över länder där barn beskyddas och där man bäst tar hand om barn. Finland förbättrade sin placering från i fjol och placerar sig nu som trea i indexet End of Childhood, direkt efter Sverige.

– Det är fint att Finland fortfarande hör till de länder som ger barndomen de bästa förutsättningarna, säger Hanna Markkula-Kivisilta, Rädda Barnen Finlands generalsekreterare.

– Trots att barnens situation i Finland är internationellt sett bra finns det riskfaktorer också här. Barnfattigdomen är en faktor som också i Finland leder till begränsningar och olikvärdighet, påpekar Markkula-Kivisilta.

– Antalet barn som lever i fattiga familjer i Finland har länge ökat, och över 150 000 barn hotas av fattigdom och marginalisering. När familjernas ekonomiska svårigheter drar ut på tiden avspeglas det direkt på barnens och ungdomarnas välmående. Fattigdom går i arv och skadar flera generationer.

En stark riktning framåt i världens minst utvecklade länder

I många av världens fattigaste länder har man gjort märkbara framsteg när det gäller att förbättra barns levnadsvillkor. Framstegen sedan år 2000 har varit störst i Sierra Leone, Rwanda, Etiopien och Niger.

Den positiva utvecklingen i dessa länder visar att politiska beslut har större betydelse än landets välstånd:

 • 25 år efter folkmordet i Rwanda har det skett en positiv utveckling inom så gott som alla områden som inverkar på barndomens tidiga slut. Barndödligheten har minskat med 79 procent. Allt flera barn går i skola, och allt färre blir bortgifta som minderåriga. I Rwanda har man också sedan år 2000 lyckats halvera barnarbetet, unga mödrars graviditeter samt brott mot liv som riktar sig mot barn.
 • I Sierra Leone har antalet människor som tvingats fly från sina hemtrakter minskat med 99 procent. År 2000 hade en av fem tvingats lämna sitt hem, nu är siffran en av sjuhundra.
 • I Etiopien lyckades man minska antalet förlossningar med unga mödrar med 41 procent. Antalet barn med hämmad tillväxt minskade med 33 procent och brott mot barns liv med 30 procent. Dessutom lyckades man halvera dödligheten bland barn under fem år, liksom antalet barn som avbröt sin skolgång samt antalet barnäktenskap.
 • Niger är relativt sett det land som gjort de största framstegen av alla granskade länder. Landets poängtal har mer än fördubblats under tjugo år och barndödligheten har sjunkit med 62 procent. Trots detta har Niger ändå mycket arbete framför sig, men de hållbara förbättringar som landet gjort under årens lopp pekar mot en ljusare framtid för många nigeriska barn.

Mera måste göras för barn som berövats sin barndom

Barnens situation är värst i världens fattigaste länder, som förutom sina utmaningar inom utvecklingen också lider av upprepade eller långvariga konflikter och naturkatastrofer. Barndomen är mest hotad i Centralafrikanska republiken, som placerade sig sist i Rädda Barnens barndomsindex. Trots utvecklingen på den senaste tiden placeras sig Niger nästsist, och som nummer tre från slutet finns Tchad.

– Rädda Barnen grundades för hundra år sedan för att hjälpa första världskrigets barnoffer. Nuförtiden är barn friskare, mer välbärgade och bättre utbildade än någonsin förr, men miljoner barn blir ändå utan sin barndom. Krig och våld är fortfarande de största hoten mot barn, påpekar Markkula-Kivisilta.

– Regeringarna i alla världens länder kan göra och måste göra mera för att alla barn ska garanteras en så bra start som möjligt i livet. Det behövs mera investeringar och mer centrerade åtgärder för att varje barn ska få en trygg, sund och lycklig barndom.

– Om Finland uppriktigt vill verka som ett gott exempel och en ledstjärna måste landet ta mera ansvar för att främja barndomen också ute i världen. Därför efterlyser vi mera satsningar på utvecklingssamarbete och nödhjälp som genuint förbättrar barnens situation. Finland kan också aktivare driva barnens sak i olika internationella forum, som EU, konstaterar Markkula-Kivisilta.

Ytterligare information och rapporten Global Childhood för nedladdning här

globalchildhoodreport.org