Barn bör få vara aktiva medlemmar i samhället och de har rätt att vara delaktiga i alla ärenden som rör dem själva.  Ett av våra centrala mål under pågående strategiperiod är en ökning av barns delaktighet i Rädda Barnens egen verksamhet.  Vårt mål är att genom vårt arbete i hemlandet och i de internationella programmen skapa närmiljöer, där barn har möjlighet att på ett meningsfullt sätt delta i behandlingen av ärenden som rör dem själva. Barn har rätt att få information samt att forma och uttrycka sina åsikter, och deras ålder och utvecklingsnivå ska beaktas.

Delaktighet handlar inte bara om att ”vuxna frågar barn”. Det handlar framför allt om att man aktivt lyssnar och genom det synliggör barnets värld. Det är följaktligen en process och ingen engångsföreteelse.

Kvaliteten på barnets delaktighet styrs av följande nio principer, som kommittén för barnets rättigheter har utarbetat tillsammans med organisationerna.

Alla aktiviteter, som barn deltar i, ska vara:

  1. öppna och informativa: man bör på ett begripligt sätt informera barn om deras rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade.
  2. frivilliga: barn får inte tvingas uttrycka sina åsikter.
  3. respektfulla: man bör förhålla sig uppskattande till barns åsikter.
  4. betydelsefulla: samtalsämnena ska ha en betydelse i barnens liv, och barnen måste komma åt att utnyttja sina kunskaper, färdigheter och förmågor.
  5. lämpliga för barn: miljöer och arbetssätt ska anpassas till barns färdigheter och intresse.
  6. öppna för alla: alla ska erbjudas en likvärdig möjlighet att delta, och barn som riskerar marginalisering ska särskilt uppmuntras.
  7. förankrade i utbildning: ledarnas verksamhet ska vara kompetent och tillförlitlig.
  8. trygga och riskbeaktande: barns säkerhet ska alltid prioriteras eftersom delaktigheten också kan vara förknippad med risker.
  9. ansvarsfulla: barn ska få besked om hur deras åsikter har tolkats och använts.

Barn är experter på sitt eget liv.