Rädda Barnen hjälper Stora Enso att iaktta barnets rättigheter i sin verksamhet
22.10.2014

Rädda Barnen och Stora Enso har inlett ett samarbete som koncentrerar sig på barnets rättigheter. Enligt avtalet som slöts i juni granskar Rädda Barnen nu Stora Ensos affärsverksamhets effekter på barn.

Vi bedömer hur företagets affärsverksamhets principer och samhällsansvar ligger i linje med företagets allmänna förpliktelser samt med deras förbindelse att främja barns rättigheter. Vi kommer också att ge konkreta och detaljerade rekommendationer och förbättringsförslag. Samarbetet kan i framtiden utökas och fördjupas i olika länder.

Vi utreder också som bäst verksamheten i Stora Ensos fabrik i Indien samt i hela den indiska leveranskedjan, för att se hur barnets rättigheter förverkligas och vilka de eventuella bristerna är. Vid bedömningen i Chennai i Indien koncentrerar vi oss på hur allmänna brotten mot barnets rättigheter är och vad de beror på, bristerna i lokala lagar och handlingssätt, samt hur man förändrar attityder och sedvänjor. Rädda Barnen ger också rekommendationer för hur Stora Enso tillsammans med andra aktörer kan främja förverkligandet av barnets rättigheter i Indien.

Barnets rättigheter är en del av en större bedömning av de mänskliga rättigheterna som Stora Enso har satt i gång. Bedömningen förväntas vara klar vid utgången av 2014.
Samarbetet med företag grundar sig på barnrättsprinciperna i affärsverksamhet (Child Rights and Business Principles, CRBP) som FN:s företagsansvarsprogram Global Compact, Rädda Barnen och Unicef publicerade år 2012.  Principerna hjälper företag att ta ett större ansvar för barnets rättigheter samt att beakta barnen i samhällsansvarsprogrammen.

Kauppalehti
MEDDELANDE 13.3.2012

Rädda Barnen rf

Företag påkallas att verka för barnets rättigheter – tio principer visar vägen

FN:s Global Compact, Rädda Barnen och UNICEF har publicerat tio principer, som hjälper företag att ta ett större ansvar för förverkligandet av barnets rättigheter. Hittills har man sällan sett barnärenden i företagens strategier för samhällsansvar.

Principerna omfattar ett vitt spektrum alltifrån barnarbetskraft till företagens praxis inom marknadsföring och reklam. I principerna behandlas också företagens ansvar att hjälpa barn i katastrofsituationer.

Man önskar att företag överallt i världen ska försvara barnets rättigheter genom att förbinda sig till dessa principer, och genom att rätta sin praktiska verksamhet efter dem. Principerna är avsedda för alla företag oberoende av storlek, bransch, verksamhetsort och ägarstrukturer.

Också FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon uppmuntrade alla företagsledare att verka för barnens bästa.

– Företagen blir allt bättre på att varsebli sina skyldigheter gentemot samhällets yngsta medlemmar. Många företag samarbetar också redan med regeringar och samhälle för att förbättra barns ställning. Eftersom det handlar om barn måste vi ändå alla anstränga oss ytterligare, sade Ban Ki Moon.

Det är regeringarnas plikt att värna om, respektera och främja barnets rättigheter. Syftet med principerna är att klargöra och underlätta företagens delaktighet i samma talkoarbete.

Barnets rättigheter och affärsverksamhetsprinciperna

På initiativ av FN:s Global Compact, Unicef och Rädda Barnen började man
i juni 2010 upprätta principer för företagsansvar knutet till barnets rättigheter. När principerna utvecklades hörde man experter på barnets rättigheter, representanter för företagsvärlden och medborgarsamhället, samt regeringar och barn.

Företagen ombeds att tillägna sig och inom sitt verkningsområde
stöda och förverkliga följande principer (inofficiell översättning):

1.  Ta ansvar för att respektera barnets rättigheter och förbinda sig till
att främja mänskliga rättigheter för barn
2.  Bidra till att avskaffa barnarbete, även i hela företagets verksamhet
och i samtliga affärsförbindelser
3.  Erbjuda anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft samt föräldrar
och vårdnadshavare.
4.  Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och
i alla företagets inrättningar.
5.  Se till att produkter och tjänster är säkra och sträva efter
att främja barnets rättigheter genom dem.
6.  Använda marknadsföring och reklam som respekterar och främjar
barnets rättigheter.
7.  Respektera och främja barnets rättigheter i relation till miljön och till
mark och fastigheter som förvärvas och används.
8.  Respektera och främja barnets rättigheter i säkerhetsarrangemang.
9.  Bidra till att skydda katastrofdrabbade barn.
10. Stödja samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose
barnets rättigheter.

Principerna kan nerladdas här:
www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business_Principles.pdf

Ytterligare information:

Rädda Barnen, Carita Päivänen, kommunikationschef, tfn 040 535 8221,
carita.paivanen (at) raddabarnen.fi

Rädda Barnen, Anne Haaranen, chef för de internationella programmen, tfn
040 823 9463, anne.haaranen (at) raddabarnen.fi

Finlands UNICEF, chef för företagssamarbete Nina Vähäpassi, tfn
050-5056467, nina.vahapassi (at) unicef.fi

Finlands UNICEF, chef för internationell påverkan Miriam Azar, tfn
050 3666999, miriam.azar (at) unicef.fi

Ytterligare information internationellt:
Matthias Stausberg, UN Global Compact, +1-917-214-3423

Caroline Freudenthal, Save the Children, +46 733 55 3436
Caroline.Freudenthal (at) rb.se

Jeremy Hartley, UNICEF, +41 22 909 5406
jhartley (at) unicef.org

Rädda Barnen rf är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse grundad år 1922. Organisationen stöder särskilt barn som lever i svåra förhållanden. Den arbetar för att främja förverkligandet av barnets rättigheter i Finland och i världen. Rädda Barnen är en del av organisationen Save the Children, som verkar för barns väl i över 120 länder. Vår vision är en värld, där alla barns rätt till liv, beskydd, utveckling och delaktighet förverkligas. Vår uppgift är att förbättra det sätt på vilket barn behandlas samt att åstadkomma omedelbara och permanenta förändringar i barns liv. Ytterligare information: www.raddabarnen.fi