Många stora finländska företag verkar i länder där genomförandet av barnets rättigheter ställer särskilda utmaningar. Företag som verkar på utvecklingsmarknader i Asien, Afrika och Latinamerika ska själva ombesörja säkerheten inom sin verksamhet, även när det gäller företagets underleverantörer. I Finland har konsumenterna lärt sig fråga var och hur en vara eller tjänst har producerats.

Rädda Barnen samarbetar med företag när det gäller att utreda hur företagsverksamheten inverkar på barn samt hur företagen kan utveckla sitt kunnande i frågan. Vi håller kurser och workshops där företagets ledning och personal resonerar kring barnrättsprinciperna och vilka av dem som är särskilt viktiga i företagets affärsverksamhet.

Det gynnar både barn och samhälle när ett företag i sin strategi och sina funktioner inkluderar respekt för och stöd av barnets rättigheter. Det kan gagna också företaget.

En verksamhet som främjar barnets rättigheter stärker företagets anseende och förbättrar riskhanteringen. Ett företag som förbinder sig vid barns välmåga kan också ha lättare att rekrytera och behålla motiverad personal. Företaget kan vidta konkreta åtgärder som att till exempel stöda de anställdas föräldraskap och främja sysselsättningen för ungdomar. Företaget kan också hjälpa sin unga arbetskraft med utbildning i färdigheter som gagnar företagets framgång.

Både stora och små företag har stora möjligheter att gå i bräschen för hållbar utveckling, och barnrättsprinciperna i affärsverksamhet främjar goda affärsseder.
Principerna uppmuntrar alla företag att bedöma sin affärsverksamhets inverkan på barn, och att vidta åtgärder för att åstadkomma förändring.

I ansvarsprojekten för företag erbjuder vi företagen vår expertis rörande barnrättsprinciperna i affärsverksamhet.

Rädda Barnen Sverige har tillsammans med Accenture utifrån principerna utvecklat en konkret handlingsmodell för företag. Vi utnyttjar det här gemensamma verktyget också i samarbetet med finska företag.

Former för Rädda Barnens företagssamarbete:

  • CRBP utbildning
  • CRBP expertarbete
  • globala företagssamarbetsavtal
  • stöd av programarbete
  • stöd av det humanitära arbetet, olika nödhjälpsappeller
  • kampanjer och evenemang
  • pro bono-arbete
  • försäljning av royalty-produkter
  • övrigt samarbete