100 år av hjältedåd 100 år av hjältedåd

100 år av hjältedåd

VI ALLA HAR MÖJLIGHET ATT BYGGA UPP EN BÄTTRE FRAMTID FÖR BARN

I redan hundra år har Rädda Barnen förbättrat barns liv både i Finland och ute i världen. Vi fortsätter med arbetet ända tills vi inte längre behövs.

Vi är en stark finländsk aktör, som påverkar barns liv överallt.

I år firar vi barnens hjältar.

En hjälte är en volontär, en givare, medlem, samarbetspartner eller förebild. En trygg vuxen kan på ett bestående sätt påverka ett barns hela liv till det bättre.

Kom med och skapa tillsammans med oss nya hjältehistorier.

Rädda Barnen rf – hjältehistorier i redan hundra år

För hundra år sedan, den 4 februari 1922, grundade man under ledning av republikens presidentgemål Ester Ståhlberg organisationen Hem åt hemlösa barn. Syftet var att hjälpa barn som hade drabbats av inbördeskriget i Finland. År 1945 bytte man namn på organisationen till Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf. År 1997 anslöt sig Rädda Barnen till den internationella organisationen Save the Children.  

Under det första verksamhetsåret hjälpte organisationen 150 barn i Finland. Hundra år senare har Rädda Barnens inhemska verksamhet vuxit och blivit mångsidigare. I dag når vi årligen omkring 45 000 barn. 

Rädda Barnen är en av trettio medlemsorganisationer i rörelsen Save the Children. Tillsammans utgör medlemmarna världens ledande organisation för barnets rättigheter. Organisationen verkar för barnens väl i över 120 länder och bistår årligen tiotals miljoner barn.  

För barnens rättigheter i Finland och ute i världen

Rädda Barnen rf verkar som en politiskt och religiöst obunden medborgarrörelse som främjar barnets rättigheter och hjälper barn som lever i svåra omständigheter. Organisationens vision är en värld där alla barns rätt till liv, beskydd, utveckling och delaktighet förverkligas. 

Vår organisation har tagit till sin uppgift att förbättra det sätt på vilket barn behandlas. Målet är att åstadkomma omedelbara och bestående förbättringar i barns liv både i Finland och ute i världen. Vi utför vår uppgift genom kvalitativt professionellt arbete och barnpolitisk påverkan samt genom att hjälpa barn och barnfamiljer och samtidigt sörja för barns möjligheter till delaktighet.  

I dag omfattar organisationens verksamhet högklassiga barnskyddstjänster som bland annat inbegriper tjänster vid vård utom hemmet, barnskyddets öppenvård och socialtjänstens stödfamiljsverksamhet. 

En annan central del av den inhemska verksamheten är förebyggande funktioner som stöder barn och familjer. Det här omfattar till exempel stödpersoner, stödfamiljer, sportfaddrar och feriehem. 

Rädda Barnens verksamhet i Finland omfattar även expert- och utvecklingsarbete samt påverkande arbete. Främjandet av barns digitala välmående och beskydd är ett kompetensområde som utvecklas starkt. Genom det landsomfattande nätverket av lokala föreningar stöder organisationen fattiga barnfamiljer med hjälp av programmet Vägkost för livet.  

Rädda Barnens internationella arbete grundar sig på långsiktiga utvecklingssamarbetsprojekt och humanitärt bistånd. För närvarande driver Rädda Barnen rf projekt i 11 länder på tre kontinenter. Projekten koncentrerar sig på att främja minskning av barnfattigdom, starkare barnskydd och garantier för hälsovårds- och näringstjänster till alla barn. 

Genom vårt humanitära arbete inom den internationella rörelsen Save the Children hjälper vi konflikt- och katastrofdrabbade barn och deras familjer i hela världen.  

Dagens och framtidens hjältehistorier

Ester Ståhlberg var organisationens första hjälte. Genom sin verksamhet förändrade hon sättet på vilket man ännu i dag tar hand om barn i vårt land. Rädda Barnen följer i hennes fotspår och har förbundit sig vid att oförtrutet fortsätta med arbetet för barnens väl, ända tills vi inte längre behövs.

Medborgarrörelsens verksamhet möjliggörs av de människor som genom sina egna handlingar förbättrar barns liv både i Finland och ute i världen. Alla som deltar i vår verksamhet är barnens hjältar. Frivilliga, givare, medlemmar, samarbetsparter, personal samt människor och organisationer som på många olika sätt främjar barnets rättigheter.

De gör det möjligt för oss att hjälpa de allra mest utsatta barnen just på rätt plats och i rätt tid, då hjälpbehovet är som störst.

När Rädda Barnen nu firar sitt hundraårsjubileum vill vi tacka alla barnens hjältar från de gångna hundra åren och bjuda in nya hjältar för att bygga upp en bättre framtid för barn.

Hitta ditt sätt att hjälpa och bli en hjälte för barnen.