Palaa verkkolehden etusivulle

Keskittymisen oppii

Tiesitkö tämän lapsen itsesäätelyn opettamisesta?

 • Stressijärjestelmän aktivoituminen on hyvä ja välttämätön asia. Aktivoitunut stressijärjestelmä valpastuttaa, aktivoi ja lisää hyödynnyttävää energiaa.
 • Stressijärjestelmää opitaan säätelemään vähitellen aivojen kehittyessä ja taitojen karttuessa. Säätelemisessä tarvitaan aivojen etuotsalohkojen alueita, jota kypsyvät hitaasti läpi lapsuuden ja nuoruuden. Lapsi kykenee siis vain kehitystasonsa mukaiseen itsesäätelyyn.
 • Itsesäätelytaidot omaksutaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja aikuisen kanssa. Aikuinen opastaa ja mallintaa mielen malttia, lapsi omaksuu.
 • Kokemukset aikuisen tuesta ja palkitsevista, tyynnyttävistä vuorovaikutustilanteista auttavat lasta säätelemään tunnetilojaan, keskittymään ja tyyntymään tarvittaessa: säätelemään tarkkaavuuttaan, joka on keskeistä kaikessa oppimisessa.
 • Arjen johdonmukaisuus ja ennakoitavuus luovat lapselle turvallisuutta.
 • Jäsentyneessä ja turvallisessa arjessa lapsi oppii parhaiten hallitsemaan omaa mieltään ja toimintaansa, toisin sanoen malttamaan tarvittaessa mielensä.
 • Mielen säätelyn harjoituksissa lasta ohjataan toiminnassaan tietoisiin valintoihin, jolloin ei puhuta lapsen hyvästä tai huonosta toiminnasta vaan siitä, että lapsi toimii tietoisesti tai ei-tietoisesti.
 • Lapsia ohjataan myös erilaisten tunteiden tunnistamiseen ja hyväksymiseen ilman syyllisyyttä tai tuomitsemista.
 • Mielen säätelyn taidot opettavat samalla stressin säätelyn taitoja, joiden hyödyllisyys on osoitettu useissa tutkimuksissa.
 • Mielensä malttamisen ja stressin hallinnan harjoitukset ovat vähentäneet lasten jännitystä, impulsiivisuutta, hyperaktiivisuutta, ahdistuneisuutta ja masennusta, koska myönteisiä vaikutuksia on saavutettu sosiaalisissa taidoissa, tarkkaavaisuudessa, oman toiminnan ohjauksessa sekä akateemisissa taidoissa
 • Ympäristön häly ja informaatiovirta voi ylittää lapsen valmiudet ja mahdollisuudet käsitellä tieto- ja hälytulvaa, jolloin puhutaan hallitsemattomasta ja haitallisesta stressistä.
 • Haitallinen, hallitsematon stressi aiheuttaa aivojen väsymistä ja altistaa sitä kautta lapsia oppimisvaikeuksille, syrjäytymiselle ja kasautuville mielenterveyden häiriöille.
 • Stressiherkkyydessä on suuria eroja niin lasten kuin aikuistenkin välillä: se, mikä valpastuttaa ja kuormittaa toista ylen määrin, saattaa olla toiselle virkistävää vaihtelua.

Pelastakaa Lapset -verkkolehden etusivulle