Laadittu 26.6.2018
Päivitetty 18.6.2021

1. Rekisterinpitäjä
Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus 0116788-1)
Osoite PL 95, 00601 Helsinki
Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava
lakimies Maria Haarajoki,
maria.haarajoki@pelastakaalapset.fi
puh. 010 8435000

3. Rekisterin nimi
SILTA- ohjaajakoulutuksen opiskelijoiden rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Sopimus

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon ja asioista tiedottamiseen. Niiden avulla kartoitetaan
opiskelijoiden valmiuksia osallistua ja suorittaa koulutus. Opiskelijan portfoliota käytetään
työskentelyssä. Opiskelijoilta kerätään myös jokaisen koulutusjakson jälkeen palautetta
sähköisesti.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

SILTA-ohjaajakoulutuslomake:
• Rekisteröidyn perustiedot: opiskelijan nimi ja henkilötunnus
• Rekisteröidyn yhteystiedot: lähiosoite, postitoimipaikka ja postinumero, kotikunta,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Rekisteröidyn mentorin sähköpostiosoite, mentorin antamalla suostumuksella
• Rekisteröidyn valmius suoriutua koulutuksen eri osa-alueista:
• SILTA-työn tekeminen koulutuksen aikana:
Portfolion täyttäminen, ei sisällä asiakkaiden henkilötietoja
Opiskelijan osallistuminen lähiopetuspäiville. Kouluttaja pitää salatulla
muistitikulla excel-taulukkoa, josta ilmenee opiskelijan suorittamat
opiskeluun liittyvät tehtävät ja mahdolliset poissaolot.

Portfoliolomake
• Rekisteröidyn nimi
• Rekisteröidyn sähköpostiosoite

Forms-palautelomake jokaisen koulutusjakson jälkeen
• Rekisteröidyn sähköpostiosoite

Opiskelijan todistus
• Rekisteröidyn nimi ja syntymäaika

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot
on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain
tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Tietoja
säilytetään myös salatulla muistitikulla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt,
joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on
rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Opiskelijat voivat saada kunkin luvalla toistensa sähköpostiosoitteet. Opiskelijoita sitoo
vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus allekirjoitetaan ensimmäisenä koulutuspäivänä

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia luovutuksia. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

10. Henkilötietojen säilytysaika
Koulutuksen ajan sekä vuosi koulutuksen jälkeen. Sähköpostiosoitteet säilytetään omistajan luvalla
mahdollista SILTA-mallin täydennyskoulutusta tai uusien SILTA-koulutuksen
työskentelylomakkeiden lähettämistä varten.
Todistukset säilytetään 2 vuotta koulutuksen jälkeen.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten käsittelemät
henkilötiedot
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
• vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
• vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
• valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty tietosuojakäytännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Automaattista päätöksentekoa ja profilointia ei tehdä.

13. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa
yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Pelastakaa Lapset ry, Koskelantie 38, 00601 Helsinki.
Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

14. Tietosuojaselosteen muutoksetTätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte, mahdolliset muutokset
selosteessa