Toiminta-ajatus ja henkilöstö

Toiminta-ajatus ja henkilöstö

Pelastakaa Lasten lastenkodeissa tehdään ammatillista kuntouttavaa työtä kodinomaisissa puitteissa.

Suvilinnassa jokainen lapsi nähdään ainutlaatuisena yksilönä ja hänen tarpeensa ja kehitysmahdollisuutensa otetaan hoidossa huomioon. Tavoitteena on aikaansaada lasten elämään jatkuvuutta ja pysyviä ihmissuhteita, kokemuksia osallisuudesta ja aidosta kuulemisesta niin arjen tilanteissa kuin päätöksenteossakin. Suvilinnan lastenkodissa halutaan toteuttaa lapsen oikeutta osallistua omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin sekä lapsen kuulemista.

Arki Suvilinnassa muodostuu aina kulloisenkin lapsiryhmän näköiseksi. Lasten iät, koulut ja harrastukset määrittävät arjen rakenteita. Pääsääntöisesti kaikki Suvilinnassa asuvat lapset käyvät koulua ja koulunkäyntiä tuetaan mm. läksyissä auttamalla ja säännöllisellä yhteydenpidolla koulun kanssa. Aikuiset huolehtivat siitä, että arki on mahdollisimman säännöllistä ja esim. ruoka-aikoina kokoonnutaan yhteisen pöydän ääreen. Päivärytmi, ruoanlaitto, siivous, pyykinpesu, matkustaminen ja omien asioiden hoito ovat yksikön kuntouttavaa arkea. Harrastuksia tuetaan lasten vahvuuksien ja kiinnostuksen mukaan.

Jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa, jotka ovat hänen omia aikuisiaan sijoituksen aikana. Omaohjaajan ensisijainen tehtävä on muodostaa turvallinen ja luottamuksellinen suhde lapsen kanssa. Omaohjaajat huolehtivat arjessa siitä, että lapsen hoito ja kasvatus Suvilinnassa toteutuu lapsen yksilöllisten tarpeiden sekä yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Omaohjaajan tehtävä on myös edustaa lasta niissä päätöksentekotilanteissa, joihin lapsi ei itse pysty osallistumaan. Säännöllisillä omaohjaaja-ajoilla käsitellään lapsen elämän tärkeitä asioita. Välitön vuorovaikutus, ennustettava arki ja jatkuvuus luovat turvaa.

Lasten yhteyksiä perheeseen tuetaan. Lapsen läheisillä on mahdollisuus vierailla ja yöpyä Suvilinnassa, mikäli se on lapsen edun mukaista. Arjen yhteistyön lisäksi perheiden kanssa voidaan aloittaa SILTA-työskentely, jonka tavoitteena on vahvistaa ja tukea lapsen, hänen vanhempiensa/läheisten ja omaohjaajan välistä vuorovaikutusta. Työskentelyssä huomioidaan myös perheiden jälleenyhdistämistavoite.

Henkilöstö

Suvilinnan lastenkodin toiminnasta vastaa moniammatillinen työryhmä, joka toteuttaa lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa yhteistyössä lasten vanhempien, kotikuntien ja eri yhteistyötahojen kanssa. Suvilinnan työryhmään kuuluu 6,5 ohjaajaa, yksikön vastaava sekä yhteinen johtaja perhekuntoutus Suvikummun kanssa. Kaikilla ohjaajilla on AMK-tasoinen tutkinto ja moniammatilliseen työryhmään kuuluu mm. sairaanhoitaja, sosionomeja ja yhteisöpedagogi.

Ammatillisen koulutuksen lisäksi työntekijöillä on monenlaista täydennys- ja menetelmäkoulutusta työskentelyyn. Yksittäisten koulutusten lisäksi Pelastakaa Lapset ry järjestää yhteisiä koulutuksia ja vertaistapaamisia muiden yksiköiden kanssa. Suvilinnan työryhmä saa säännöllistä konsultaatiota järjestön lasten- ja nuortenpsykiatrilta.  Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan säännöllisen ryhmä- ja yksilötyönohjauksen sekä tiimipäivien avulla.