Perhehoidossa kohtaamme jokaisen lapsen ja perheen yksilönä ja räätälöimme tuen tarpeiden mukaan niin seesteisissä kuin haastavissa tilanteissa

Pelastakaa Lapset on luotettu ja vahva perhehoidon toimija. Saamme sekä sijaisvanhemmilta että kuntien sosiaalitoimilta kiitosta ja myönteistä palautetta erityisesti ammattitaidosta, pysyvistä sosiaalityöntekijöistä sekä tavoitettavuudesta. Huolellisella arvioinnilla ja kokeneiden työntekijöidemme avulla varmistetaan, että jokaiselle lapselle löytyy sopiva sijaisperhe ja jokainen sijaisperhe saa riittävän ja tarkoituksenmukaisen tuen lapsen sijoituksen aikana.

Perhehoidon tukemme perustuu lapsen ja hänen läheistensä vuorovaikutussuhteiden tukemiseen sekä ymmärrykseen lapsen kiintymyssuhteiden vaikutuksesta hänen käyttäytymiseensä ja tapaansa olla vuorovaikutuksessa.

Perhehoidon tuen piirissä olevat sijaisperheet tulevat osaksi Pelastakaa Lasten lastensuojelutyön kokonaisuutta ja verkostoa, ja tuessa hyödynnetään järjestön valtakunnallista asiantuntemusta. Perhehoitoa tekevät sosiaalityöntekijät, perheohjaajat ja muut ammattilaiset ovat saaneet muun muassa PRIDE-kouluttajakoulutuksen sekä koulutusta sijoitettujen lasten kiintymyssuhteiden ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Työntekijöillämme on lisäksi monipuolista menetelmäosaamista mm perheterapeuttista osaamista ja vuorovaikutuksen havainnoinnin ja tukemisen osaamista. Käytettävissä on myös sekä säännölliset lastenpsykiatrin konsultaatiot.

Olemme kouluttaneet kokeneita sijaisvanhempia mentoreiksi uusille tai haastavissa tilanteissa eläville sijaisperheille. Mentorit tukevat sovitusti perhettä vertaistukeen sekä kokemusasiantuntijuuteen perustuen. Lastenkodissamme toimiva ilta- ja yöpäivystys auttaa sijaisperheitä puhelimitse aina tarvittaessa.

Lapsen sijoittajakunta voi ostaa Pelastakaa Lapsilta joko jatkuvaa lapsen perhehoidon tukea (perhehoidon tuki tai perhehoidon vahva tuki) tai erillisellä toimeksiannolla tukea tai arviointia lapsen tai perheen tilanteesta vaativissa perhehoidon tilanteissa (kts. muut perhehoidon palvelut).

Silloin, kun sijoittajakunta ostaa Pelastakaa Lapsilta jatkuvaa perhehoidon tukea tai arviointia, ovat sosiaalityöntekijämme ja perheohjaajamme, sekä muut perhehoidon tukeen liittyvät palvelumme ko. kunnan ja sijaisperheen käytettävissä seuraavasti;

Perhehoidon tukeen sisältyvät

 • Sijaisperheelle nimetty vastuusosiaalityöntekijä ja perheohjaaja työpari
 • Sijaisvanhempien ohjaaminen kasvatus- ja hoitotehtävässä kotikäynnein ja puhelin ja etäyhteyksien kautta.
 • Lapsi- ja perhekohtaiset tapaamiset kotikäynnein 4-7 krt vuodessa,
 • Asiakassuunnitelmaneuvottelut sekä muut viranomaisneuvottelut
 • Työskentely lapsen ja sijaisvanhemman kanssa pohjautuen lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukemiseen
 • Yhteydenpito lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään
 • Työskentely lapsen huoltajien ja läheisten kanssa
 • Perhehoidon mentori (kokenut sijaisvanhempi)
 • Mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen

Perhehoidon vahvaa tukea käytetään aina sijoituksen alkuvaiheessa sekä, kun perhehoito arvioidaan vaativaksi johtuen joko lapsen erityistarpeista tai muista perhehoitoon liittyvistä erityisistä haasteista. Tällöin perhehoidon tukemiseksi tarvitaan tiivistä yhteydenpitoa, kuukausittain tapahtuvia tapaamisia sekä erityistä työskentelyä lapsen ja sijaisperheen kanssa. Lapsen elämäntarinaa kootaan yhdessä lapsen ja sijaisvanhempien kanssa ja autetaan osapuolia käsittelemään lapsen vaikeiden kokemusten synnyttämiä tunteita.

Perhehoidon Vahvaan tukeen sisältyy edellä mainittujen tuen muotojen lisäksi

 • Kotikäyntejä 10-12 vuodessa
 • Ympärivuorokautinen puhelinpäivystys
 • Tarvittaessa MIM-vuorovaikutushavainnointi ja vuorovaikutuksen tuki
 • Suunnitelmallinen työskentely lapsen vanhempien ja läheisten kanssa
 • Sijaisvanhemmille mahdollisuus kiintymyskeskeistä sijaisvanhemmuutta tukevaa ryhmämuotoiseen tukeen tai vertaisryhmään
 • Lapsille mahdollisuus vertaisryhmään
 • Lapsen vanhemmille mahdollisuus ryhmämuotoiseen tukeen