Lapsi voi tarvita lyhytaikaista sijaisperhettä avohuollon tukitoimena, lastensuojelun kiireellisessä sijoitustilanteessa, huostaanoton alkuvaiheessa tai sijaishuollon siirtymätilanteissa. Lyhytaikainen perhehoito mahdollistaa lapsen tilanteen arvioinnin ja siihen voidaan liittää myös vanhemmuuden arviointi.

Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää:

  • lastensuojelun avohuollon sijoituksessa
  • kiireellisessä sijoituksessa
  • huostaanoton jälkeisessä arviointivaiheessa
  • adoption harkinta-aikana
  • sijaishuollon muutoskohdassa

Lastensuojelun tarpeessa olevien, etenkin pienten lasten, sijoittaminen lyhytaikaisissa sijoituksissa perhehoitoon laitoshoidon asemasta on lapsen kasvua ja kehitystä sekä kuntoutumista tukeva ratkaisu.

Suunnitelmallisuuden lisääminen lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon sijoituksissa ja siirtymävaiheissa vähentää sijoitusten purkautumisriskiä. Lyhytaikaisen perhesijoituksen on todettu helpottavan myös yhteistyötä syntymävanhempien kanssa.

Lyhytaikaisen perhehoidon valmennus osana PRIDE-valmennusta

Lyhytaikaisten sijaisperheiden valmennus täydentää PRIDE –valmennusta. Pelastakaa Lapset ry:n sosiaalityöntekijät kouluttavat tarvittaessa sekä sijaisperheitä lyhytaikaisiksi sijaisperheiksi että sosiaalityöntekijöitä ja sijaisvanhempia kouluttajiksi valmennusryhmiin. Ota yhteyttä!

Lyhytaikaisena sijaisperheenä toimiminen vaatii perheeltä erilaisia valmiuksia kuin pitkäaikaisena sijaisperheenä toimiminen. Lyhytaikaiset sijaisvanhemmat tekevät lapsen arjesta havaintoja siihen tarkoitukseen kehitetyn havainnointilomakkeen avulla. Vanhempien on myös ymmärrettävä ja osattava arvioida yhdessä työntekijän kanssa sijaissisarusten ja aiemmin sijoitettujen lasten tilanne, jotta lyhytaikaiset sijoitukset eivät kuormita heidän ja koko perheen tilannetta liikaa.

Työskentely ja tuki lapsen sijoituksen aikana

Pelastakaa Lapset ry:n valmentamat sijaisperheet vastaanottavat lyhytaikaista sijoitusta tarvitsevia lapsia. Lyhytaikaiselle sijaisperheelle sijoituksen aikana annettu tuki on aina vahvaa.  Tuki sisältää perhehoitoon erikoistuneen sosiaalityöntekijän työskentelyä lapsen, sijaisperheen ja syntymäperheen kanssa.

Pelastakaa Lasten hoitamaan lyhytaikaiseen sijoitukseen voidaan liittää arviointi lapsen tilanteesta tai vanhemmuuden arviointi. Arviointityöskentelyn tukena käytetään lomaketta, johon sijaisvanhemmat keräävät tietoa lapsen arjesta. Tavoitteena on lapsen ja perheen kokonaistilanteen arviointi niin, että lyhytaikainen sijoitus voidaan päättää suunnitelmallisesti turvaten lapselle mahdollisimman pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet ja kasvuolosuhteet. Pyydettäessä Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä antaa kirjallisen lausunnon lapsen tilanteesta. Lapsen siirtymät hoidetaan suunnitelmallisesti huolehtimalla riittävästä erotyöskentelystä ja tarvittaessa tutustumisesta pitkäaikaiseen sijaishuoltopaikkaan.

Katso lisää