Kotiin tehtävä perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Jakson aikana harjoitellaan mm. lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytämistä. Tavoitteena on perheen toimintarakenteen ja taitojen vahvistuminen siten, että yhteiselämä perheenä omassa kodissa mahdollistuu ja lasten huostaanotoilta vältytään. Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta lastensuojelun toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa.

Asiakkaat voivat sovitusti tavata kokemusasiantuntija vanhempaa ja pohtia hänen kanssaan esimerkiksi erityislapsen vanhemmuutta tai suhdettaan lastensuojeluun. Työntukenamme on säännölliset psykiatrian konsultaatiot ja työnohjaus.

Kotiin tehtävän perhekuntoutuksen tavoitteena on perheen toimintarakenteen ja taitojen vahvistuminen sekä lasten huostaanotontarpeen poistuminen.

 • Tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson
 • Jakson aikana harjoitellaan mm. lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytämistä
 • Tavoitteena on perheen toimintarakenteen ja taitojen vahvistuminen siten, että yhteiselämä perheenä omassa kodissa mahdollistuu ja lasten huostaanotoilta vältytään
 • Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta lastensuojelun toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa

Perhekuntoutuksen prosessi:

 • Asiakkaaksi hakeudutaan kotikunnan sosiaalityöntekijän lähetteellä
 • Aloitusneuvottelu
 • Alkuarviointi- ja tutustumisjakso on 3-5 viikkoa (riippuen perheen koosta)
 • Kuntoutussuunnitelmaneuvottelu
 • Aloitusjakson perusteella tehdään kuntoutussuunnitelma, joka käydään läpi kuntoutussuunnitelmaneuvottelussa
 • Kuntoutussuunnitelma = Työn suunnitelma ja tavoitteet
 • Kuntoutusta toteutetaan 3 kk jaksoissa perheen tuen tarpeen mukaan
 • Jakson aikana on säännölliset tapaamiset perheen kanssa
 • Työskentelystä tehdään kuukausikoosteet
 • Säännöllinen arviointi (arviointineuvottelut)
 • Lopetustyöskentelyä on sovitusti 1-3 kk
TAVOITTEET

Kuntoutuksen viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Tavoitteena on perheen vuorovaikutuksen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn vahvistuminen. Sovittuja tavoitteita arvioidaan ja täsmennetään jatkuvasti. Kuntoutusta suunnataan arvioitujen tavoitteiden mukaisesti. Kuntouttava työ perustuu muun muassa arjen perustoimintojen harjoitteluun, rakenteiden ja päivärytmin luomiseen sekä ylläpitämiseen.

TOTEUTUS

Perhe on alusta lähtien osallisena omien kuntoutustavoitteiden suunnittelussa ja arvioimassa niiden toteutumista. Asioiden avoin käsittely on merkityksellinen osa kuntoutusta. Perheen mielipiteen kuuleminen, huomioon ottaminen ja osallisuuden tukeminen ovat ensiarvoisen tärkeitä muutosprosessin aikaansaamiseksi ja perheen voimavarojen löytämiseksi. Toteutamme työssämme osallistavaa dokumentointia kaikkien asiakkaiden kanssa.

Työtä ohjaavat Pelastakaa Lasten arvot: vastuullisuus, määrätietoisuus, kumppanuus, luovuus ja tinkimättömyys.

HENKILÖKUNTA

Perhekuntoutuksen perheohjaajat ovat koulutukseltaan sosionomeja (AMK ja YAMK). Lisäksi kotiin tehtävien palveluiden tiimiin kuuluu perheterapeutti ja nuorisotoiminnan ohjaaja, jolla on myös seksuaalikasvattajan koulutus. Työntekijöillä on monipuolista osaamista perheiden kanssa työskentelystä, erilaisista menetelmistä, verkostotyöstä sekä ryhmänohjaamisesta. Työote on avoin, dialoginen ja asiakkaiden osallisuutta tukeva. Työntekijöiden tukena toimii tiimin vastaava (sosionomi YAMK), psykiatrian ja perheterapeutin säännölliset konsultaatiot sekä työnohjaus.

Teemme myös tehostettua perhetyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa ja tukea perheen toimintakykyä.

Tehostettu perhetyö

 • Perhekuntoutusta kevyempi tuen muoto, tapaamiset ovat lyhyempiä ja harvemmin.
 • Asiakkaina ovat lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat
 • Tehostetussa perhetyössä ohjataan perheen arjen ja arkirutiinien hallintaan, tuetaan vanhemmuutta ja ohjataan lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä tuetaan perheen sosiaalisten verkostojen laajentumisessa sekä ohjataan peruspalveluiden käyttöön
 • Tavoitteena on vahvistaa perheen toimintakykyä ja tukea perheen vuorovaikutustaitoja, jotta perheen itsenäinen selviytyminen arjessa mahdollistuu

Mahdollisuus aloittaa 1-2 asiakkuutta syksyllä 2022.

Yhteydenotot

Katri Horuz, kotiin tehtävien palveluiden tiimin vastaava

050-4769 248

katri.horuz@pelastakaalapset.fi