Yhteiskehittämisen päivä vanhempien eron kokeneiden lasten kanssa

Yhteiskehittämisen päivä vanhempien eron kokeneiden lasten kanssa

Tavoite:  

Suomen Kasper ry ja Pelastakaa Lasten Arjesta voimaa -hanke järjestivät yhteiskehittämisen päivän 7-10-vuotiaiden lasten kanssa. Lapsia yhdisti kokemus vanhempien erosta ja Kasperin erovertaisryhmään osallistumisesta. Tavoitteena oli kuulla, millaista on hyvä tuki ja apu (esimerkiksi vanhempien erotilanteessa). Kiinnostuksen keskiössä oli se, millaiset sanat, teot ja eleet lapsille ovat jääneet saamastaan tuesta mieleen. Tarkoituksena oli myös oppia lapsille mielekkäistä ja luontevista yhteiskehittämisen tavoista. 

Toteutus:  

Etukäteen ideoitiin leikillisiä ja toiminnallisia lähestymistapoja, joilla tavoitettaisiin lasten kokemuksia saamastaan avusta. Lisäksi tilaa jätettiin vapaalle yhdessäololle, leikille ja herkuttelulle.  

Päivä aloitettiin tutustumisleikeillä, joissa jokainen sai kertoa itsestään sen, mitä halusi ryhmälle sanoa. Tutustumisleikkien jälkeen jatkettiin polkutehtävällä, jonka pohjalta tarkasteltiin lasten kokemuksia vanhempien eron hetkestä, sen jälkeisestä avusta esimerkiksi eroryhmästä, nykyhetkestä sekä tulevaisuudesta.  Nämä vaiheet  oli kuvitettu kuvasymbolien kera isolle paperille. Päivän aikana lapset piirsivät, kirjoittivat ja liimasivat kuvia, muistoja ja erilaisia asioita polulle. Polkutehtävä toimi hyvänä alustuksena lapsille siitä, miksi olemme kokoontuneet yhteen ja toi esille sen, mikä lapsia yhdistää. Samalla polkutehtävä toimi yhteisen dokumentoinnin tapana, koska lapset ja aikuiset täydensivät sitä koko päivän ajan lasten ajatuksilla.  

Polkutehtävän lisäksi oli postilaatikko, johon lapset kirjoittivat ja piirsivät kirjeen jollekin aikuiselle, joka miettii, miten lasta voisi auttaa.  Etukäteen oli pohdittu, että tehtävän voi tehdä myös piirtäen tai saduttamalla.   

LEGO- ukkeleilla alustettiin näytelmän lapsesta, jonka vanhemmat eroavat. Lapset saivat kuljettaa tarinaa eteenpäin kertomalla mitä lapsi sanoo, tekee tai ajattelee seuraavaksi tai mitä aikuisten tulisi tehdä, jotta lapsella olisi hyvä olla. Lisäksi lapset ideoivat omien kokemustensa pohjalta mainoksen eroryhmästä lapselle, joka pohtii siihen osallistumista. Näin saimme kuulla, mikä lapsille oli ryhmässä ollut erityisen tärkeää ja mieleenpainuvaa.  

Päivän lopussa lapsilta kerättiin palautetta päivästä janatehtävän avulla: lapset liikkuivat janalla sen mukaan, miten kokivat päivän. Toisena ääripäänä oli tosi kivaa ja toisena tosi tylsää. Lapset kokivat, että päivässä oli tosi kivaa tai ihan kivaa. Keskusteluissa selvisi, että päivä oli lasten mielestä erilainen ja tällaisia pitäisi olla lisää. Päivään osallistumisesta annettiin kiitoksena huvipuistoliput.  

Opit:  

Päivän aikana ymmärrettiin, että hyvin usein lasten kanssa kehittäminen tapahtuu aikuismukavuusalueella ja meidän täytyy siirtyä lapsimukavuusalueelle. Lasten yksilölliset kiinnostuksenkohteet näkyivät päivän aikana siinä, mihin tehtäviin lapset motivoituivat. Esimerkiksi mainoksen tekeminen oli mieluisa lapselle, joka tykkäsi askarrella.  Kaksi ryhmäläistä osallistui mainoksen sisällön pohtimiseen majaa rakentaessaan. Majan rakentaminen oli ollut heille lempijuttu myös vertaisryhmässä. 

Lapset tekivät paljon omia toiminnan aloitteita päivän aikana. He nauttivat vapaasta yhdessäolosta, joka mahdollisti tutustumisen ja vertaiskokemusten jakamisen. Lyhyet tehtävät ja vapaan toiminnan vuorottelu tuntui toimivalta. Vapaiden hetkien jälkeen lapset taas jaksoivat keskittyä tehtäviin, jossa lasta auttavia asioita käsiteltiin aikuisten ehdottamien tehtävien kautta. Näissäkin tehtävissä pyrittiin avoimiin kysymyksiin ja erilaisten toiminnan tapojen mahdollistamiseen. 

Koskaan ei saa vähätellä tai ohittaa lapsen kertomaa, vaikka se toisinaan näyttäytyisikin yksinkertaiselta ja liiankin konkreettiselta. Kiinnostumalla siitä, aikuisille avautuu mahdollisuus ymmärtää mikä asioiden merkitys lapsen näkökulmasta on. Elämää ei voi jaotella yksittäisiin elämäntapahtumiin. Kertoessaan mikä erosta auttaa, lapset samalla puhuvat asioista, jotka yleisesti ovat heille elämässä tärkeitä. Näitä lapsille tärkeitä ja merkityksellisiä asioita on tärkeä vaalia erilaisissa elämäntilanteissa. Ryhmäpäivän visualisointi auttoi aikuisia hahmottamaan, mitä lapset sanoivat ja tekivät ja miten me aikuiset toimimme. Päivän oppeja koottiin piirrosvideoon, jossa kerrotaan mitä aikuiset oppivat yhteiskehittämisestä lasten kanssa.  

Lue lisää täältä, mitä ajatuksia lapsilla on vanhempien eroon liittyen. 

Tämän kehittämiskokeilun ovat toteuttaneet Kasperissa työskennellyt Oona Niskanen ja Arjesta voimaa -hankkeessa työskennellyt Reetta Kalliomeri yhdessä lasten kanssa.