Työkaluvinkit: Tavoita lapsen kokemuksia

Työkaluvinkit: Tavoita lapsen kokemuksia

MINULLE TÄRKEÄT IHMISET

Lapsen ajatuksia itselleen tärkeistä ihmisistä voi kartoittaa monin eri tavoin.

Usein käytetty menetelmä on verkostokartan tekeminen. Voit tehdä  verkostokartan piirtämällä paperin keskelle ympyrän, johon tulee lapsen nimi tai  piirros itsestään.  Itsensä ympärille lapsi voi kirjoittaa, piirtää, liimata kuvia tai kertoa itselleen tärkeistä ihmisistä. Verkostokarttaan voi sijoittaa ihmisiä eri kohtiin: itseä lähelle tärkeimmät ja kauemmas ne, jotka eivät ole niin läheisiä. Verkostokartassa voi olla sektoreita perheenjäsenille, ammattilaisille jne, mutta lapselle ei aina ole suurta merkitystä sillä, kuka kuuluu sukuun ja kuka ei, joten ette välttämättä tarvitse  erillisiä sektoreita. Voit tarkentaa keskustelun kautta lapsen suhdetta ihmisiin. Lapsi voi merkitä sydämellä sellaiset ihmiset, jotka ovat lapselle erityisen tärkeitä. Salaman kuvan voi piirtää sellaisen ihmisen viereen, jonka kanssa voi olla joskus hyvä ja joskus paha olla.

Lapset usein tykkäävät siitä, että voivat valita liimaavatko kuvia, piirtävätkö vai kertovatko. Siksi voit valmistautua ottamalla kuvia tehtävän tueksi.

Lapset kertovat itselleen tärkeistä ihmisistä mielellään myös piirtämällä, valitsemalla pikkuesineistä, kuvakorteista, legoukoista tai pehmoleluista itselleen tärkeitä ihmisiä. Monesti lapsen verkostokarttaan saattaa tulla myös eläimiä tai vaikkapa mielikuvitusystäviä tai lempihahmoja.

Voit myös kysyä lapselta tarkentavia kysymyksiä sen jälkeen, kun hän on nimennyt tai valinnut itselleen tärkeitä ihmisiä.
Kuka lohduttaa sinua?
Kenen kanssa on hauskaa?
Kenen kanssa voit leikkiä ja tehdä yhdessä asioita?
Kuka auttaa sinua silloin kun tarvitset apua?
Kenelle voit kertoa ihan kaikesta?
Kysy myös lapsen ajatuksia siihen, keitä hän auttaa, kannustaa ja lohduttaa itse.

Suomen Mielenterveys ry:n sivulta löydät Turvaverkko-julisteen, jonka avulla voit hahmottaa erilaisia tahoja lapsen elämässä.

MINUN VAHVUUTENI, VOIMAVARANI JA TUEN TARPEENI

Jokaisella meistä on vahvuuksia, voimavaroja, tuen ja huolenpidon tarpeita. Tämä tulostettava väline auttaa sinua myönteisen tunnistamisen mukaiseen ja leikkisään kohtaamiseen lapsen kanssa sekä tarjoaa toiminnallisia tehtäväkortteja lapsen vahvuuksien, voimavarojen, tuen ja huolenpidon tarpeiden tunnistamiseen, sellaisena kuin lapsi itse ne kokee! Takaamme, että työkalun käyttö on myös hauskaa!

Lataa: Samalle kartalle -väline ja englanniksi voit ladata sen täältä.

MINUN PÄIVÄNI KULKU

Lapsen arkeen liittyviä asioita voit tarkastella lapsen kanssa miettimällä lapsen päivän kulkua esimerkiksi vuorokauden aikoina tai niiden keskeisten paikkojen kautta, joissa lapsi elää arkeaan.

  1. Voitte piirtää paperille tai kartongille janan, johon merkitsette aamun, päivän ja illan (käytä kuvia tukena) ja jonka ympärille lapsi piirtää, kirjoittaa tai liimaa kuvia asioista, joita eri aikoihin tapahtuu. Voit tarkentaa janaa omilla kysymyksillä:
    Kun heräät, mitä silloin tapahtuu? Keitä ihmisiä on sinun kanssasi aamuisin?
    Kuka varmistaa että menet nukkumaan? Jne.
  2. Lapsi voi piirtää yhdessä sinun kanssasi myös oman elämänsä kartan. Voitte aloittaa sen teon pohtimalla niitä paikkoja, joissa lapsi päivän aikana käy. Kodin, päiväkodin, koulun, kaverin kodin, harrastuspaikan lisäksi myös ulkopaikat ja netissä olevat paikat kannattaa käydä läpi. Kun keskeiset paikat on piirretty tai kirjattu ylös, voit kysyä lapselta mitä näissä paikoissa tapahtuu ja keitä lapsi näissä paikoissa tapaa.

Täältä löydät myös hyvän Pesäpuu ry:n Minun päiväni -työkalun » 

ILOT, SURUT JA TOIVEET

Minun mielestäni  -kuvat

Minun mielestäni -kuvien avulla voit tavoittaa lapsen kokemuksia siitä, mikä tuo hänelle iloa, aiheuttaa harmia ja mitä hän toivoo. Voit tulostaa kuvat lapselle ja lapsi voi piirtämällä, kirjoittamalla, kuvia liimaamalla tai kertomalla täydentää niitä.

Jos aiheena on esimerkiksi koulunkäynti, pyydä lasta miettimään, mikä koulussa on kivaa, mikä kurjaa ja mitä hän toivoisi.

Lataa: Minun mielestäni-kuvat ja ohjeet kuvien käyttöön.

TURVAN KOKEMUS

Toivon ja turvan työkalu

Tämä tulostettava työkalu on syntynyt väkivaltaa kokeneiden lasten kehittäjäryhmässä opitun pohjalta. Työkalu rakentuu kolmelle avoimelle kysymykselle, jotka ovat lasten näkökulmasta tärkeitä silloin kun lapsen toivon ja turvan kokemuksia kartoitetaan. Kysymykset on lasten valitsemin sanoin esitetty.

Työkalua voi käyttää sekä alussa että työskentelyn lopussa – näin voi tulla näkyviin, onko toivoa ja turvaa tuovat asiat vahvistuneet lapsen elämässä vai ei.

Vastata voi monin tavoin: piirtämällä, kirjoittamalla, kertomalla, näyttämällä kuvista!

Työkalussa on myös esitelty lasten mielestä tärkeitä Lapsen oikeuksia, joiden toteutumisesta lapsen arjessa on hyvä puhua lapsen kanssa. Hymynaamamittarin avulla lapsi saa mahdollisuuden arvioida miten hyvin oikeus hänen elämässään toteutuu.

Lataa: Toivon ja turvan työkalu

LUOVAT MENETELMÄT

Monista kokemuksista voi olla helpompi kertoa ilman sanoja. Tekeminen on lapsille luonteva tapa toimia.
Siksi monenlaiset luovat menetelmät kuten piirtäminen, maalaaminen, muovailu ja valokuvaaminen ovat erityisen hyviä tapoja ymmärtää lapsen kokemuksia.

Avoimet kysymyksenasettelut luovaan tekemiseen ja lopputuotoksen tulkinta yhdessä lapsen kanssa on tärkeää = Mitä haluat tästä maalauksesta kertoa? Kun lapsi on piirtänyt, muovaillut tai kuvannut jonkun teeman mukaista asiaa, on  tärkeää, että aikuinen malttaa kuunnella mitä lapsi teoksestaan kertoo. Aina ei kuitenkaan tarvita sanoja lainkaan.

Pesäpuu ry:ssä on tehty Valokuvaustehtäviä lapsille -opas, johon on koottu  3–5-vuotiaiden lasten kanssa kokeiltuja kuvaustehtäviä. Ne soveltuvat lapsille ja aikuisille yhdessä tehtäviksi.

LEIKKIMINEN ON PARASTA!

Leikkiä voidaan käyttää kaikkien aiheiden käsittelyssä lapsen kanssa ja se onkin usein etenkin pienille luonteva ja mielekäs toimimisen tapa. Lapsen leikkiä seuratessasi opit tuntemaan lasta, hänelle tärkeitä asioita ja luontevia kommunikoinnin tapoja.Leikki voi olla lapsen vapaata ja itseohjautuvaa leikkiä tai aikuisen ehdottamaa. Aikuinen voi lapsen pyynnöstä liittyä leikkiin mukaan.

Lue täältä Leikkipäivän blogeista esimerkkejä siitä, miten leikkiä voi hyödyntää  lapsen kanssa  työskentelyssä:

“Leikki ammatillisen auttamisen työvälineenä”
”Pikkuletti päässä ja dinojutut – tutustumista lapsen ehdoilla”

Tutustu myös osioon: “Leikkisästi lapsimukavuusalueelle”

LUKUVINKKI!

Muukkonen Tiina ja Tulensalo Hanna (2018): Tutustumalla lapsi tulee näkyväksi – pienen lapsen kokemusten kuuleminen lastensuojelussa. Teoksessa Lasten haastattelu lastensuojelussa (toim. Hyvärinen & Pösö)