Kehitä yhdessä lasten kanssa

Kehitä yhdessä lasten kanssa

Lapset voi ja kannattaa kutsua mukaan kehittämään palveluita ja toimintoja. Olennaista on lapsia ja lasten tietoa kunnioittava asenne sekä sitoutuminen lasten näkökulmien huomioimiseen. Kehittäminen on sanana iso, mutta voi tarkoittaa pientäkin muutosta niin, että toiminta on lapsiystävällisempää ja lapset paremmin huomioivaa. 

Usein kehittäminen lähtee liikkeelle aikuisen aloitteesta. On kuitenkin tärkeää muistaa antaa tilaa myös lasten aloitteille, jotta kehittäminen ei tapahtuisi ainoastaan aikuisten ehdoilla ja aikuisten mielestä tärkeissä asioissa. Kannattaakin pysähtyä kuuntelemaan ja tarkastelemaan, mitkä asiat lasten näkökulmasta kaipaavat muutosta. 

Lasten kanssa kehittämisessä on aina syytä varmistaa: 

 1. Kaikenlaisten lasten mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti ja tilan luominen erilaisille kerronnan tavoille.  
 2. Lapsen vapaaehtoisuus osallistua. Kehittäminen voi olla lapsesta kivaa ja turvallista, kun aiheet ja kehittämisen tavat mietitään yhdessä. Ketään ei voi painostaa tai pakottaa osallistumaan.
 3. Lasten näkemysten aito huomiointi. On varmistettava, että emme vain kuule lapsia, vaan heidän ajatuksensa vaikuttavat myös käytäntöön ja niitä huomioidaan. 
 4. Tiedon antaminen ja palauttaminen lapsille. Kerro lapsille, mitä varten lapsia kuullaan, mihin lasten näkemykset voivat vaikuttaa ja miten niitä on huomioitu tai mikäli niitä ei ole voitu huomioida.  
 5. Kehittäminen ei lopu kehittämiskokeiluun. Palveluiden ja toiminnan laatua ja vaikutuksia tulee arvioida jatkuvasti lasten kokemusten kautta ja arvioinnin mittareita on mahdollista luoda lasten kanssa yhdessä lapsiystävällisiksi.  

Jokaisen työntekijän on hyvä nähdä lapset paitsi palvelun käyttäjinä myös kehittäjäkumppaneina.   

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu on hyvä tapa lasten kanssa kehittämiseen. Se yhdistää palvelumuotoilun, lapsen oikeudet ja lapsikeskeisen toimintatavan. Toimintamallin avulla varmistetaan, että lasten tarpeet ja kokemukset tavoitetaan ja huomioidaan koko kehittämisen ajan, sen erilaisissa vaiheissa. Lapsikeskeistä palvelumuotoilua voi ja kannattaa hyödyntää osana omaa työtä pieneen sekä isompaan kehittämiseen. Lapsikeskeisen palvelumuotoilun toimintatapa ja työkalut on yhdessä lasten kanssa testattu ja hyväksi havaittu. Palvelumuotoilu lapsen kanssa ei edellytä erillisiä “kehittämishetkiä”, vaan parhaimmillaan sitä voi toteuttaa osana omaa työtä. Näin myöskään lapsilta ei edellytetä mitään erityisiä valmiuksia osallistumiselle.  

Tutustu myös Katsele palveluita lapsen silmin-työkirjaan, joka tarjoaa työkaluja ja tehtäviä aikuiselle, joka on lähdössä kehittämään lasten kanssa! Täältä opas löytyy englanniksi.

Mistä tavoitan lapsia mukaan? 

Lapsia voi tavoittaa mukaan monin eri tavoin. Olemme todenneet toimiviksi tavoiksi kuulla lapsia heidän omissa arjen yhteisöissään, osana palveluita, järjestämällä lasten kehittäjäryhmiä ja kehittämispäiviä. 

Jokaisella lapsella on oikeus osallistua hänen elämäänsä vaikuttaviin asioihin ja siten myös kehittämiseen.

Nämä kannattaa huomioida, jotta kaikenlaiset lapset kokisivat osallistumisen turvalliseksi: 

 • Luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri 
 • Konkreettinen apu ja tuki sitä tarvitseville
 • Riittävästi aikuisia tai lapselle tutut aikuiset mukana
 • Moniaistiset ja luovat ilmaisun tavat
 • Kuvallinen tuki
 • Tilojen ja tiedon saavutettavuus 

Lasten kanssa kehittämisen tavoitteena on vahvistaa lapsen osallisuuden kokemusta lasten arjessa ja palveluissa sekä mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämän kannalta merkittäviin asioihin!