Keksi ja ideoi

Tässä vaiheessa on aika ajatella luovasti ja ideoida yhdessä! Tarkoituksena on tuottaa ratkaisuja edellisessä vaiheessa määriteltyihin kysymyksiin. Jos esiin on noussut jo ratkaisuehdotuksia, ne otetaan tietysti mukaan työskentelyyn.

Kutsu lapsia mukaan ideoimaan. Mukaan voi kutsua jo tutustu ja ymmärrä -vaiheessa mukana olleet lapset tai ihan eri lapset. Mikäli lapset jätetään pois ratkaisujen ideoinnista, voi lapsilta aiemmin saadun tiedon merkitys unohtua tai vähintäänkin saada aikuislähtöisiä tulkintoja.

Tässä vinkkejä ideointitapaamisen järjestämiseen ja suunnitteluun.

1. Tutustukaa! Tutustuminen on tärkeää, sillä luovuus kukkii turvallisessa ympäristössä. Kerro nimesi ja jotakin itsestäsi. Mieti, miten lasten ja nuorten on helppo tutustua toisiinsa, ja järjestä tarvittaessa tutustumista tukeva leikki tai peli.

2. Kertaa tapaamisen ohjelma esimerkiksi kuvitetun ohjelmarungon avulla. Ohjelmarungosta voitte tarvittaessa myöhemminkin kerrata, miksi olemme täällä. Kerro, miksi olette kokoontuneet ja mihin lasten tietoa on tarkoitus käyttää. Käytä lapsille ymmärrettävää kieltä.

Kerro lapsille ideoinnin periaatteet:

  • ideoinnissa ei ole vääriä vastauksia
  • kaikkien ideat ovat yhtä hyviä
  • ideat voivat olla hassuja, hurjia ja mahdottomia
  • annetaan kaikkien esittää ideoita.

3. Tehkää lasten kanssa yhteiset säännöt työpajalle. Tarkoituksena on saada työpajaan mukava ja turvallinen ilmapiiri kaikille. Sääntöjen tekeminen yhdessä sitouttaa lapsia niiden noudattamiseen.

4. Kertaa, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa ja visualisoi ongelma esimerkiksi kuvilla. Visualisointi ja puhe yhdessä auttavat lasta ymmärtämään paremmin. Tämä kohta on erityisen tärkeä, jos lapset ovat eri kuin tutustu ja ymmärrä -vaiheessa. Tutustukaa yhdessä aiemmin esille nousseeseen tietoon: mikä on ratkaistava kysymys tai kysymykset. Käytä selkeää kieltä ja lapsille ymmärrettäviä käsitteitä, vältä esimerkiksi sananlaskuja, koska ne eivät yleensä ole lapsille tuttuja. Esitä myös aiemmin lapsilta noussut tieto lapsiystävällisessä muodossa lasten käyttämillä käsitteillä ja kielellä. Visualisoi lasten tuottama tieto.

5. Jos ratkaistavia kysymyksiä on monta, lapset voivat valita esimerkiksi äänestämällä, mikä niistä on tärkein ja mistä aloitetaan ratkaisun ideointi.

6. Tapaamisen lopetus tulee olla suunniteltu, jotta lapsille ei jää epämääräinen olo tapahtuneesta. Valokuvaa lopuksi lasten tekemät ratkaisuehdotukset ja palauta tuotokset lapsille, jos he haluavat säilyttää ne. Järjestä loppuleikki, joka purkaa energian ja saa ajatukset irti ideoinnista. Kiitä lapsia osallistumisesta ja anna heille mahdollinen palkkio.

Työkaluja ja esimerkkejä