Lapsen oikeuksien valitseminen

Lapsen oikeuksien valitseminen

Työkalu: Lapsen oikeuksien valitseminen

Lapsen oikeuksien valintaa helpottaa seuraavat kysymykset, joiden kautta voi pohtia mitkä oikeudet kulloinkin kehittämiskohteen osalta ovat olennaisia:

1. Edistääkö palvelu lapsen oikeutta ilmaista näkemyksiään kaikissa itseään koskevissa asioissa?

 • 12: Lapsella on oikeus ilmaista omat näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
 • 13: Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa.
 • 3: Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensisijaisesti harkittava lapsen etu.

2. Kunnioittaako palvelu lapsen oikeutta leikkiin, huolenpitoon ja suojeluun?

 • 16: Lapsella on oikeus yksityisyyteen ja perhe-elämään. Lapsen yksityisyyteen, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon ei saa puuttua mielivaltaisesti tai laittomasti. Lapsen kunniaan tai mainetta ei saa halventaa
 • 18: Ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta on lapsen vanhemmilla. Heidän toimiaan tulee ohjata lapsen etu.
 • 9: Lasta ei tule erottaa vanhemmistaan heidän tahtonsa vastaisesti ja lapsella on oikeus ylläpitää suhteita kumpaankin vanhempaansa, ellei tämä ole lapsen edun vastaista.
 • 31: Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.
 • 23: Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä
 • 19: Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.
 • 34: Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
 • 20: Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada valtiolta erityistä suojelua ja tukea.

3. Turvaako palvelu jokaisen lapsen oikeutta kehittyä täyteen mittaansa? Edistääkö toiminta sitä, että lapsella on riittävät aineelliset ja aineettomat resurssit kehittymiseensä?

 • 6: Jokaisella lapsella on oikeus elämään ja kehittymisen edellytykset on taattava mahdollisimman täysimääräisesti.
 • 24: Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.
 • 27: Lapsella on oikeus riittävään ruumiilliseen, henkiseen, hengelliseen, moraaliseen ja sosiaaliseen elintasoon.
 • 29: Koulutuksen tulee pyrkiä kehittämään lapsen kasvua täyteenmittaansa.
 • 26: Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan.
 • 17: Lapsella on oikeus saada tietoa esim. television, radion ja lehtien välityksellä. Valtiolla on velvollisuus rohkaista tiedotusvälineitä tuottamaan lapsen hyvinvointia ja kehitystä tukevaa aineistoa. Lasta tulee suojella hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta.

Lataa työkalu

Katso muut menetelmät »