Lapsen oikeudet

Lapsen oikeudet

Lapsikeskeistä palvelumuotoilua ohjaavat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet, jotka on kirjattu neljään artiklaan. Nämä artiklat muodostavat pohjan, jolle kaikki muut lapsen oikeuksien sopimuksen takaamat oikeudet perustuvat ja joiden kautta muita sopimuksen velvoitteita tulkitaan. Numerot viittaavat Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan numeroon.

  • 6: Jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen. Kehittymisellä viitataan fyysiseen, psyykkiseen, hengelliseen, moraaliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen.
  • 12: Jokaisella lapsella on oikeus vapaasti ilmaista oma näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen näkemys pitää ottaa huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
  • 2: Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.
  • 3: Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensisijaisesti harkittava lapsen etu. Lapsen etu on otettava huomioon aina, kun tehdään suunnitelmia tai päätöksiä.

Lapsikeskeisessä palvelumuotoilussa lapset osallistuvat prosessiin tuottamalla tietoa, kehittämällä ratkaisuideoita ja antamalla palautetta. Aikuisen tulee huomioida lapsen oikeudet prosessin joka vaiheessa. Aikuinen varmistaa, että lasta ei syrjitä ja että lapsi saa riittävästi tietoa ymmärtääkseen, mistä on kyse. Olemme luoneet tätä varten työkalun, joka auttaa valitsemaan käsillä olevan kehittämishaasteen kannalta keskeiset lapsen oikeudet.

Lapsen edun arvioinnissa on aina huomioitava lapsen oma näkemys. Toimintatavat valitaan niin, että lapsi voi ilmaista itseään prosessissa itselleen ominaisella tavalla ja vaikuttaa prosessin kulkuun. Kehittämisprosessiin osallistuminen ei saa koskaan olla lapselle vahingollista. Aikuisen tehtävänä on varmistaa, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi koko työskentelyn ajan ja että hänen yksityisyydensuojansa turvataan. Muotoiluprosessi voi tarjota lapselle hauskaa ja kiinnostavaa tekemistä. Parhaimmillaan osallistuminen tarjoaa lapselle onnistumisen tunteita ja kokemuksen siitä, että hän voi vaikuttaa asioihin.