Väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä ennaltaehkäisevä työ 

Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi 

Väkivaltainen radikalisoituminen on prosessi, jonka aikana ihmisen arvot, asenteet ja maailmankatsomus kärjistyvät, ja joka voi johtaa väkivaltaisiin tekoihin. 

Väkivaltainen ekstremismi on ajattelu- ja toimintatapa, joka vastustaa demokraattisen yhteiskunnan perusarvoja kuten yhdenvertaisuutta, moninaisuutta, ihmisoikeuksia, ja oikeusvaltion periaatteita. Se on luonteeltaan mustavalkoista ja joustamatonta ja sen ytimessä on kahtiajakoinen maailmankatsomus, johon liittyy jyrkkiä käsityksiä oikeasta ja väärästä, sekä meistä ja muista.  

Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi uhkaavat monin tavoin lapsen oikeuksia ja hyvinvointia. Moninaisuutta vastustava, ahdasmielinen ekstremismi vaarantaa lapsen oikeuden sellaiseen kasvuympäristöön, joka tukee lapsen yksilöllistä kehitystä sekä moraalista ja vastuuntuntoista kasvua yhteiskunnan täysvaltaiseksi jäseneksi. Lapset ja nuoret, osana yhteiskuntaa, altistuvat ekstremistisille viesteille ja viestinnälle, minkä lisäksi ekstremistiset liikkeet vielä erityisesti kohdistavat (verkko)propagandaansa heihin.  

Kokonaisia ihmisryhmiä leimaava ja yhteiskunnan perusarvoja kyseenalaistava vihapuhe normalisoi vihan ja väkivallan kulttuuria laajemmin yhteiskunnassa, mikä uhkaa lapsen ja nuoren oikeutta turvaan, yhdenvertaisuuteen ja yleiseen hyvinvointiin. Vihapuhe vaikuttaa kohteidensa turvallisuuden tunteeseen ja aiheuttaa pelkoa, erityisesti lapsissa ja nuorissa. Siten se myös toisintaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta: turvattomuutta kokevan lapsen tai nuoren mahdollisuudet yhteiskuntaan osallistumiseen ovat huonommat kuin muiden.  

Pelastakaa Lasten työ 

Pelastakaa Lasten väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä ennaltaehkäisevä työ vahvistaa nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten valmiuksia tunnistaa radikalisoitumista ja siihen liittyviä ilmiötä sekä puuttua niihin.  Lisäksi työllä tuetaan ja vahvistetaan nuorten resilienssiä väkivaltaisia sosiaalisia ääri-ilmiötä kohtaan.  

Nuorisotyöllä ja nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on erityisen hyvä mahdollisuus ennaltaehkäistä nuorten väkivaltaista radikalisoitumista ja puuttua siihen jo varhaisessa vaiheessa. Nuorisotyöllä voidaan esimerkiksi tukea nuoria haastavissa tilanteissa, vahvistaa nuorten medialukutaitoa ja kriittistä ajattelua, tarjota turvallisia tiloja keskustelulle ja siten antaa nuorille eväitä yhteiskuntaan osallistumisen tueksi.  Lisäksi on tärkeää, että nuorisotyöntekijöillä on osaamista ja välineitä tunnistaa nuoren väkivaltainen radikalisoituminen ja puuttua siihen heti kun heillä herää huoli nuoren hyvinvoinnista. Nuorten osallisuutta vahvistamalla saamme myös nuorten kokemuksia ja näkemyksiä väkivaltaisesta ekstremismistä tehokkaammin esille, ja samalla vahvistamme heidän toimijuuttaan sen ennaltaehkäisyssä koko yhteiskunnan tasolla. 

Näitä tavoitteita me Pelastakaa Lapsilla edistämmekin kahden hankkeen voimin.   

RadicalWeb-hanke 

RadicalWeb on vuoden 2018 lopulla alkanut opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama hanke, joka ehkäisee väkivaltaista radikalisoitumista kouluttamalla nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia, erityisesti nuorisotyöntekijöitä ilmiöstä. Hankkeessa järjestetään ammattilaiselle suunnattuja koulutuksia sekä syventäviä työpajoja radikalisoitumisesta ja ekstremismistä sekä näiden ilmöiden kohtaamisesta ympäri Suomen. Koulutusten ja työpajojen myötä vahvistetaan nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten valmiutta puhua aiheesta nuorille ja puuttua siihen, jos huoli herää.  

Hankkeessa myös tuotetaan tietoa ja analysoidaan ilmiötä empiirisen aineiston pohjalta tehtävillä selvitystöillä. Selvitykset keskittyvät etenkin verkkoympäristöissä esiintyvään väkivaltaiseen ekstremismiin ja sen erilaisiin ilmenemismuotoihin, koska verkolla on ekstremistisen ajattelun ja -toiminnan leviämisen kannalta olennainen rooli. Selvitystöissä on tarkasteltu mm.: 

  1. Miten väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi näkyvät suomalaisissa verkkoympäristöissä ja minkälaisia vaikutuksia niillä on lapsiin ja nuoriin  
  2. Minkälaisia strategioita ja ympäristöjä ekstremistiset liikkeet hyödyntävät rekrytoidessaan nuoria mukaan toimintaansa, sekä mitkä tekijät suojaavat nuorta radikalisoitumiselta ja toisaalta mitkä tekijät sille altistavat   
  3. Miten väkivaltainen ekstremismi, vihapuhe ja yleinen väkivallan kulttuuri näyttäytyy nuorisotyössä ja minkälaisia tarpeita nuoria kohtaavilla ammattilaisilla näiden ilmiöiden ennaltaehkäisyn suhteen on  

Resilienssi-hanke 

Resilienssi on keväällä 2021 alkanut oikeusministeriön (OM) rahoittama hanke, jossa ehkäistään väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä nuorten osallisuuteen panostamalla. Hankkeessa järjestetään 13-18-vuotiaille nuorille demokratiataitoja vahvistavia työpajoja, joissa tarjotaan nuorille tietoa väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja ekstremismistä, sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen mekanismeista. Työpajojen kautta vahvistetaan nuorten motivaatiota ja valmiuksia ennaltaehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä omalla toiminnallaan omassa viitekehyksessään.  

Hankkeessa keskitytään erityisesti paikallistason ennaltaehkäisyyn. Nuorten osallisuuden vahvistamisen lisäksi hankkeessa koulutetaan nuorten parissa toimivia ammattilaisia tunnistamaan ja puuttumaan ilmiöön. Hanke toimii yhteensä 15 paikkakunnan alueella ympäri Suomen.  

Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 

Pelastakaa Lasten väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä ennaltaehkäisevää työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä useiden kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. RadicalWeb on osa tämänhetkistä kansallista väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (2019–2023). Ohjelma on sisäministeriön asettama, ja sen ohjaamisesta ja koordinoinnista vastaa kansallinen yhteistyöryhmä, jonka jäseninä myös Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntijat toimivat. Koulutukset ja työpajat toteutetaan yhteistyössä eri nuorisotoimien edustajien ja toimijoiden kanssa, joista esimerkiksi aluehallintovirastot ja kuntien nuorisopalvelut ovat tärkeimpiä kumppaneita.   

Pelastakaa Lasten asiantuntijat ovat myös aktiivisesti mukana Euroopan komission koordinoimassa Radialisation Awareness Network-verkostossa, jonka järjestämiin työryhmätapaamisiin ja tapahtumiin asiantuntijamme osallistuvat. 

Julkaisut ja muut ulostulot 

Raportit 

Nuorisotyöntekijöiden silmin: ekstremismi ja vihapuhe Suomessa 

Nuoret ääriliikkeiden rekrytoinnin kohteena 

Youth as a target for extremist recruitment   

Väkivaltainen ääriajattelu verkossa   

Violent extremism online   

Podcastit ja haastattelut 

RAN in Focus – Incels 

RAN in Focus – Grooming tactics on video gaming platforms  

Roman Schatzin Maamme-kirja – Miten nuoria värvätään ääriliikkeisiin?  

Globalisti-podcast – Internetissä tapahtuva radikalisaatio  

Muut julkaisut 

RAN Spotlight on the Digital Ecosystem – Enhancing digital and media literacy (Annukka Kurki ja Veera Tuomala)