EU Partnership Manager (EU INTPA/NEAR, ECHO) (May, 25, 2021)