Seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksessa merkittäviä parannuksia – Nettivihjeen asema tulee jatkossakin turvata

Seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksessa merkittäviä parannuksia – Nettivihjeen asema tulee jatkossakin turvata

Me Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnossa pidämme seksuaalirikoslain kokonaisuudistusta onnistuneena ja merkittävänä muutoksena lasten suojelua ja oikeusturvaa ajatellen. On tärkeää, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset erotetaan omaksi kokonaisuudeksi. Ne ovat lapsen aseman, haavoittuvuuden ja puolustuskyvyttömyyden takia aina erityisen vahingollisia ja heihin tulisi soveltaa säännöksiä, jotka huomioivat nämä haavoittuvuustekijät riittävällä tavalla.

Haluamme kuitenkin nostaa esiin muutaman huomion, jotka ovat jääneet uudistuksessa vähemmälle pohdinnalle.

Digitaalinen media seksuaalirikoksissa ei ole lieventävä seikka

Digitaalista ympäristöä – nettiä, erilaisia sovelluksia ja applikaatioita – käytetään tilanteisissa, joissa lapseen kohdistetaan seksuaalisia tekoja. Aikuinen saattaa lähestyä lasta esimeriksi jollakin somealustalla tai netissä pelattavassa pelissä. Lapsi saatetaan houkutella lähettämään itsestään intiimejä kuvia tai hänet saatetaan pyytää liveyhteyteen toteuttamaan itse tai seuraamaan aikuisen itseensä kohdistamia seksuaalisia tekoja. Seksuaalirikoksen rangaistavuuteen ei tule siis vaikuttaa lieventävänä seikkana se, onko seksuaalirikos toteutettu netin välityksellä vai fyysisessä kontaktissa lapsen kanssa.

Seksuaaliväkivalta ei edellytä eivätkä sen haittavaikutukset ole riippuvaisia pelkästään fyysisen kontaktin toteutumisesta. Tästä syystä seksuaalirikoslain tulee selkeästi huomioida digitaalisen median laaja-alaisuus ja sen jatkuva kehitys.

Nettivihjeellä on merkittävä rooli matalan kynnyksen palveluna

Seksuaalirikoslain uudistus tuo hyviä muutoksia laittoman lasta loukkaavan kuvamateriaalin sääntelyyn. Jatkossa rangaistavaksi ehdotetaan hallussapitoa koskevan säännöksen soveltamisalan laajentamista vapaasti saatavilla olevaan materiaaliin ja lisäksi yksittäisenkin kuvan tai videon levittämisestä tulisi rangaistavaa. Haluamme kuitenkin nostaa esiin huolemme siitä, että seksuaalirikoslain uudistus saattaisi tahattomasti kriminalisoida laittoman materiaalin poistamiseksi tehtävää työtä kuvamateriaalin käsittelyn osalta.

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava materiaali voi levitä digitaalisessa mediassa nopeasti ja rajattomasti. Tämänkaltaisen kuvamateriaalin nopean poistumisen edistämiseksi on tärkeää, että on olemassa anonyymi matalan kynnyksen palvelu, jonka kautta kuka tahansa voi ilmoittaa laittomaksi epäilemästään materiaalista. Tällainen palvelu on Pelastakaa Lasten Nettivihje ja teemme tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa.

Nettivihje on Suomen ainoa vihjepalvelu, joka vastaanottaa vihjeitä ja on osa kansainvälistä INHOPE-vihjepalveluverkostoa. INHOPE-verkoston avulla tieto laittomasta materiaalista välitetään sen maan vihjepalveluun, missä materiaali sijaitsee. Tämä mahdollistaa tiedonkulun kansallisille viranomaisille ja materiaalin poistamisen kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

”Seksuaalirikoslakiin ehdotetut muutokset ovat tärkeä askel kohti entistä parempaa lapsen suojelua digitaalisessa mediassa.”

Toivomme rikoslakiin laajennusta siten, että Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelu tunnustettaisiin virallisena toimijana, joka yhteistyössä viranomaisten kanssa torjuu lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia digitaalisessa mediassa. Esitettyä tukee myös Euroopan komissiolle teetetty tutkimus (2020), jossa suositellaan vihjepalvelun tunnustamista kansallisessa lainsäädännössä tahona, joka käsittelee lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia.

Kokonaisuutena seksuaalirikoslakiin ehdotetut muutokset ovat tärkeä askel kohti entistä parempaa lapsen suojelua digitaalisessa mediassa. Netissä on helppo jakaa lasta loukkaavaa kuvamateriaalia ja lähestyä lapsia seksuaalisessa tarkoituksessa. Uudistusta työstettäessä on hyvä pohtia, miten tämä huomioidaan käytännössä. Kuvamateriaalin poistaminen netistä edellyttää tiivistä yhteistyötä matalan kynnyksen palvelun ja viranomaisten välillä.

On hyvä muistaa, että jokaisessa kuvassa on oikea lapsi.

Lasten suojelu ja Nettivihje
Pelastakaa Lapset

Lähde: Euroopan komissio 2020. Study on framework of best practices to tackle child sexual abuse material online. Luettavissa: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-framework-best-practices-tackle-child-sexual-abuse-material-online.