Lastenkoti lapsuuden elinympäristönä – osallisuutta ja turvaa?

Huostaanotettujen ja sijaishuollon laitoksissa asuvien lasten ja nuorten tulee olla yhteiskunnan erityisen suojelun kohteena. Heidän pitää saada osakseen parasta mahdollista ammattitaitoa ja turvaa, jota lastensuojelulla on tarjota.  

Viime aikoina on käynyt ilmi, että edellä mainittujen periaatteiden toteutuminen ei ole itsestään selvää sijaishuollossa eikä lasten oikeuksia ole onnistuttu takaamaan yhteiskunnassa. Tähän epäonnistumiseen on tänään 20.9. tarttunut myös peruspalveluministeri Annika Saarikko, joka antoi suositukset ja lupaukset sijaishuollon valvonnan kehittämiseksi ja lapsen kuulemisen takaamiseksi. Nykyisten olemassa olevien lakien soveltamisessa on selvästi ollut puutteita ja niiden korostaminen ja täsmentäminen on ministerin mukaan tarpeen. 

Pelastakaa Lapset on järjestö, jolla on useita sijaishuollon yksiköitä. Meillä on sekä lastenkoteja että erityislastenkoteja, joissa huostaan otetut lapset ja nuoret asuvat pitkiäkin aikoja. Laitoksessa eletty arki on tärkeä elämänvaihe, joka vaikuttaa heidän tulevaankin selviytymiseensä. Sijaishuollon aikana heillä on oikeus hyvään ja onnelliseen elämään ja meidän aikuisten ammattilaisten ehdoton vastuu on toimia niin, että he voivat meihin luottaa, kokea meidät turvallisiksi vaikeissakin tilanteissa ja uskoa meidän aidosti välittävän heistä ja siitä, miten he elämässä selviävät. 

Lastenkodeissamme on jo pitkään tehty työtä laadun varmistamiseksi. Erityisenä laadun mittarina olemme pitäneet lasten osallisuuden ja kuulemisen onnistumista. Henkilökuntaa on koulutettu ja heidän toimintaansa ja toimintakäytäntöjään arvioidaan jatkuvasti sekä laadun sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla. Laatujärjestelmässämme on erityisenä arvioinnin kohteena ollut jo useita vuosia lasten osallisuuden toteutuminen heidän omassa elämässään ja lastenkodin arjessa. Jatkuvat kehittämisprosessit osallisuuden tiimoilta ovat sekä omasta että ulkoisten auditoijien mielestä tuottaneet hedelmää.  

Aikuisten näkemykset lasten hyvän hoivan ja osallisuuden toteutumisesta eivät riitä. Pelastakaa Lasten lastenkodeissa lasten näkemyksiä osallisuudestaan ja elämästään lastenkodissa on kysytty jo vuodesta 2009 lukien vuosittain toteutettavalla Lastenkoti minun mielestäni –kyselyllä. Kyselyssä saatu palaute on jokaisessa yksikössä käyty läpi yhdessä lasten kanssa ja yhdessä on myös yritetty löytää parannuskeinot ongelmien korjaamiseksi. Lapset ovat saaneet osallistua kehittämistyöhön ja tulokset ovat mielestämme olleet hyviä. Olennaisinta on kuitenkin se, että lasten kokemus osallisuudesta arjessaan aidosti toteutuu ja sen toteutumista voivat arvioida vain lapset itse. 

Sijaishuoltoyksiköiden lisäksi valmennamme huostaan otetuille lapsille sijaisperheitä ja tuemme sijoituksen onnistumista. Perhehoidon osalta olemme aktiivisesti yhdessä lasten ja sijaisperheiden kanssa ryhtyneet lisäämään lasten osallisuutta perhehoidon kehittämisessä sekä omassa arjessaan. Tulevana viikonloppuna kokoontuvat lapset ja heidän sijaisperheensä yhteiskehittämispäivään Tiukula-taloon. Paikalla on silloin yhteensä 42 perhehoidon kokemusasiantuntijaa, lapsia ja aikuisia pohtimassa ja ideoimassa parempaa sijaishuoltoa lapsille.  

Työ on kuitenkin vielä kesken. Vuoden 2019 alussa käynnistämme omien yksiköidemme sisäisen omavalvonnan osana lasten kuulemisen lastenkodeissamme. Suunnitelmaa on jo tehty jonkin aikaa ja viime viikkojen tapahtumat ovat vahvistaneet ajatustamme siitä, että olemme oikealla tiellä. Aiomme toteuttaa jatkossa vuosittaiset lasten kuulemiset yksiköissä siten, että kuulemisen toteuttavat asiantuntijat lastenkodin ulkopuolelta. Pesäpuu ry:n kanssa olemme tehneet alustavan sopimuksen siitä, että näihin kuulemisiin saataisiin mukaan vertaisarvioija eli sijaishuollossa elänyt nuori, joita Pesäpuu kouluttaa kuulemistehtävään hankkeessaan.  

Toivomme, että pystymme jatkossa yhä paremmin tukemaan lapsia ja nuoria, jotka asuvat laitoksissamme. Pelastakaa Lapset on järjestönä sitoutunut edistämään lasten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista maailmassa ja oman toimintamme piirissä olevilla lapsilla on ehdottomasti oltava etusija suojeluumme. Haluamme varmistaa sen, että jokaisen sijaishuoltomme piirissä arkeaan ja lapsuuttaan elävän lapsen ja nuoren oikeus erityiseen suojeluun, osallisuuteen ja kuulemiseen toteutuu. Se on meidän aikuisten vastuulla.  

Riitta Hyytinen
Johtaja, kotimaan ohjelma, Pelastakaa Lapset ry