Laatutyön johtaminen lastensuojelun sijaishuollossa

Pelastakaa Lasten lastenkoti -ja perhekuntoutustyö saivat kolmannen SHQS-laaduntunnustuksensa vuonna 2018. Tämän taustalla on ollut vuodesta 2009 asti tehty sinnikäs työ, jonka tuloksena pääsimme laaduntunnustuksen piiriin ensimmäisen kerran jo vuonna 2012. On oma taiteenlajinsa ujuttaa laatutyö -ja tunnustus osaksi lastensuojelun sijaishuollon työtä, joka on perinteisesti vahvasti yksilöiden tekemää, vuorovaikutukseen perustuvaa, monipuolista työtä. Kymmenen vuoden kokemuksella päätimme listata mitä se johtamiselta vaatii.

Päämäärätietoisuus: Johtajalla on prosessiin lähdettäessä oltava selkeä visio ja missio siitä mihin tähdätään. Tämä on edellytyksenä sille, että hän saa muut mukaansa ja jaksaa puurtaa silloinkin, kun tuntuu täysin toivottamalta.

Johdonmukaisuus: Johdonmukaista työskentelyä tukee selvä VISIO. Teemme tätä siksi, että Pelastakaa Lasten strateginen tehtävä on saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia, jotta jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallisuuteen voi toteutua. Muutamme toimintaa siksi, että jos toimimme vanhojen kaavojen mukaisesti visiomme ei toteudu. Läpinäkyvyys ja asioiden sanoittaminen luovat turvaa ja varmuutta muutostilanteessa koko henkilöstölle.

Kokonaisuuksien hallinta: Johtajan on kyettävä näkemään kokonaisuus, vaikka toimenpiteitä välillä vaativat lillukanvarsilta tuntuvat pienet yksityiskohdat.

Prosessin johtaminen: Luotaessa uutta on tärkeää, että vastuut ovat selkeät kaikille ja on joku, joka johtaa prosessia eteenpäin. Tämä lisää turvaa ja selkeyttä työhön.

Muutosvastarinta ja sen työstäminen: Aina, kun tehdään uutta ja muutetaan totuttuja käytänteitä, herättää se tunteita ja reaktioita. Tämä on luonnollinen ja asiaan kuuluva vaihe. Johtajana pitää olla rutkasti malttia ja kärsivällisyyttä, jotta kaikki osalliset aidosti pääsevät mukaan prosessiin. Lisäksi johtajalla pitää olla uskallusta tarvittaessa tehdä hankalia päätöksiä, jotka eivät aina kaikkia miellytä. Mitä selkeämpi visio, sitä helpompi tämän asian kanssa on toimia.

Vahva usko siihen, mitä tehdään: Epätoivon hetkinä parhaiten kannattelee se, että itse uskoo tavoitteen merkityksellisyyteen ja kykenee näkemään mitä sen avulla saavutetaan. Dream big on hyvä ohjenuora, myös sosiaalialalla.

Onnistumisista iloitseminen ja se tuominen esiin, siis palaute: Muutosprosesseissa huomio helposti keskittyy siihen mikä ei vielä toimi tai mitä on vielä tekemättä. Työssä, joka ei koskaan ole valmista, on erityisen tärkeä pysähtyä sen äärelle, mitä jo on saavutettu, mikä on toimivaa. Mikään järjestelmä ei ole täysin toimimaton, eikä mikään myöskään täydellinen. Ihmisten työssäjaksamisen ja tehdyn työn arvostuksen näkökulmasta tämä on syytä pitää aina mielessä ja tuoda esille.

Sitoutuminen ja sitouttaminen: Johtaja johtaa esimerkillään. Laatuasiat muuttuvat lomakkeiden suorittamisesta oikeasti arjen työtä ohjaaviksi arvoiksi vasta, kun esimiehet ja henkilöstö hahmottavat miksi asioita tehdään ja mitä niillä tavoitellaan. Sitoutumista alkaa tapahtua, kun riittävän isolla osalla henkilöstöä on laatutyön tärkeys selvillä.

Turhautumisen sieto Johtajana olet aina prosessissa pidemmällä, kuin muut, koska olet joutunut miettimään asiaa työntekijöitä kauemmin ja tarkemmin. Maltti on valttia ja hitaasti hyvää tulee, tällä ajatuksella jaksat itsekin.

Lopussa kiitos seisoo

Alkuvaiheen takkuilu, työläät vaiheet ja väännöt tulevat pian muistojen kultaamiksi. Järjestelmän sisäänajon ja ensimmäisten auditointien jälkeen todetaan, että tämähän tukee työtämme! SHQS:n laatujärjestelmässä eritoten sisäisten auditointien käytännöt ovat tuoneet meille tervetullutta osaamisen ja näkemysten jakamista työhön. Näin toiminnasta tulee tasalaatuista ja lapsi, asuipa hän missä yksikössämme hyvänsä, saa visiomme mukaista laadukasta sijaishuoltoa.

Anu Lehto

Anu Lehto
Palvelutoiminnan johtaja
Pelastakaa Lapset

Tove Lönnqvist

Tove Lönnqvist
Kehittämispäällikkö
Pelastakaa Lapset