Hallituksen budjetti mittaa sitoutumista lapsiperheköyhyyteen puuttumiseen

Hallituksen budjetti mittaa sitoutumista lapsiperheköyhyyteen puuttumiseen

Hallitus julkisti vähän aikaa sitten talousarvioesityksensä vuodelle 2020. Valtion ja kuntien talousarvioehdotukset ja -katsaukset välittävät tietoa siitä, kuinka päättäjät sitoutuvat lapsen oikeuksien edistämiseen. Lapsista huolehtivan taloussuunnittelun tunnistaa siitä, että se tarkastelee myös haavoittavassa asemassa olevien lapsiryhmien tilannetta.

Talous on tunnetusti se kova hallitusohjelmaa koossa pitävä ydin: menestyksen ja henkiin jäämisen kartta ja kompassi.  Valtiontaloudesta päätettäessä käydään kilpailua myös siitä, kuka ansaitsee ja millä mitalla yhteisestä kassasta. Näihin kamppailuihin lapset harvemmin pääsevät mukaan vaatimaan heille kuuluvia osuuksia yhteiskunnan voimavaroista.

Olemme Pelastakaa Lapsissa tyytyväisiä, että hallitusohjelman henki on se, että lapsiperheköyhyyteen tullaan puuttumaan tällä hallituskaudella. Koko kauden läpi on nyt seurattava sitä, mitä yhteisvaikutuksia kaavailluilla toimenpiteillä on vähävaraisissa ja köyhissä perheissä elävien lasten ja nuorten arkeen, elämään ja hyvinvointiin.

”Mitä paremmin perheet pystyvät turvaamaan oman perustoimeentulonsa, sitä paremmin lapset voivat.”

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan sen ratifioineissa valtioissa tulisi tehdä lapsen edun mukaista lapsivaikutusten arviointia osana päätöksentekoa. Tämä arviointi tulisi näkyä myös valtion talousarvioesityksissä etukäteen ja seurantana hallituskauden aikana.

Esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä oppimateriaalit tulevat nyt maksuttomiksi toisen asteen opiskelijoille. Tämä on merkittävä reformi, jonka edetessä on huolellisesti arvioitava, tuoko se pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti helpotusta myös vähävaraisille lapsille ja nuorille.

Keskeisin tekijä lapsiperheköyhyyteen puuttumisessa tälläkin hallituskaudella on perheiden toimeentulomahdollisuuksien edistäminen. Mitä paremmin perheet pystyvät turvaamaan oman perustoimeentulonsa, sitä paremmin lapset voivat.

Hyvinvointivaltiossa turvaverkkojen täytyy olla erityisen hyvin paikallaan niille perheille, joissa esimerkiksi lapsi tai/ja vanhempi sairastuu yllättäen vakavasti tai perheille, jotka kohtaavat yllättäviä elämäntilanteita, jotka horjuttavat toimeentuloa. Lasten ja nuorten kokemuksia vähävaraisuuden ja köyhyyden vaikutuksista heidän elämäänsä ja arkeensa tulee kuulla ja käyttää hyväksi hallituskauden aikaisessa päätöksenteossa.

Pelastakaa Lapset on ajanut jo pitkään lapsille yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa. Olemme tyytyväisiä, että hallitus on nyt ottanut lisäaskelia maksuttoman harrastamisen edistämiseen vuonna 2020 ja harrastamisen kehittämiseen kouluissa vuodesta 2021 alkaen. Jatkossa on oleellista seurata, ovatko varatut resurssit riittäviä yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

Mutta palataan takaisin talouden suunnitteluun. Sen ajatellaan niin perheissä, kunnissa kuin valtioissa olevan pitkälti aikuisten tehtävä. Lasten kuulemisen tai osallistamisen ei katsota kuuluvan asiaan.

Entä jos kuitenkin kuulisimme lapsia tässä asiassa?

YK:n lapsen oikeuksien komitea haastatteli yleiskommenttiinsa nro 19 (2016) julkisesta budjetoinnista lasten oikeuksien toteuttamiseksi (4 artikla) eri ikäisiä lapsia kaikilla mantereilla. Lasten viestit julkisia talousarvioita koskevia päätöksiä tekeville olivat

  1. Suunnitelkaa hyvin. Talousarviossa tulisi olla riittävästi varoja kaikista lasten oikeuksista huolehtimiseen.
  2. Teidän on mahdotonta investoida meihin, jos ette kysy meiltä, mihin pitäisi investoida! Me tiedämme, ja teidän pitäisi kysyä.
  3. Älkää unohtako ottaa talousarvioissanne huomioon lapsia, joilla on erityistarpeita.
  4. Lapsiin investoiminen on pitkän aikavälin investointi, jolla saadaan aikaan paljon. Muistakaa siis ottaa tämä huomioon.
  5. Investoiminen perheisiimme on myös tärkeä keino oikeuksiemme turvaamisessa.
  6. Julkaiskaa tietoja rahankäytöstä.
  7. Antakaa talousarviotietoja kaikille lapsille helposti ymmärrettävässä muodossa ja lasten suosimien tiedotusvälineiden, kuten sosiaalisen median, välityksellä.

Välitän tämän blogin myötä nämä painavat lasten ehdotukset nyt maan hallitukselle.


Tiina-Maria Levamo
Asiantuntija – lapsen oikeudet ja vaikuttamistyö
Pelastakaa Lapset