Pelastakaa Lapset edistää Eväitä Elämälle -ohjelmalla lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä.

Tavoitteena on varmistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että lapsen oikeus hyvään kehitykseen ja osallisuuteen ei vaarannu perheen vaikean taloudellisen tilanteen tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelmassa mukana olevat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset tukevat omilla alueillaan lapsia ja nuoria, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiin on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kolme tukimuotoa:

  • oppimateriaalituki toisen asteen opiskelijoille
  • mentorointi yläkouluikäisille ja 10. luokkalaisille
  • harrastustuki alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille

Oppimateriaalituki

Oppimateriaalituki kohdennetaan lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville nuorille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään on uhattuna oppimateriaalien kustannusten vuoksi. Tuki kanavoidaan Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmassa mukana olevien paikallisyhdistysten kautta.

Yhdistykset myöntävät oppimateriaalitukea tarveharkintaisesti hakemusten perusteella lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa välttämättömiin oppikirjoihin tai sähköisiin oppimateriaaleihin, sekä ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin oppimateriaaleihin, välineisiin tai työasuihin.

Tarkoituksena on varmistaa nuorille yhdenvertainen mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen, ja sen myötä myös jatko-opiskeluun, perheen taloudellisista haasteista huolimatta. Vuonna 2015 oppimateriaalitukea sai 462 toisen asteen opiskelijaa eri puolilla Suomea.

Harrastustuki

Harrastustuki on tarkoitettu niille lapsille ja nuorille, joiden mahdollisuus osallistua harrastukseen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmassa mukana olevat paikallisyhdistykset myöntävät omilla alueillaan tarveharkintaisesti hakemusten perusteella tukea harrastuksen aloittamiseen tai jatkamiseen liittyviin välttämättömiin kustannuksiin: harrastusvälineiden ja -varusteiden hankintaan, kausi- tai tuntimaksuihin sekä muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin. Harrastustukea voidaan myöntää myös järjestön lastensuojelupalveluiden ja ammatillisesti ohjattujen tukipalveluiden piirissä oleville lapsille, sekä tukihenkilöä tai tukiperhettä odottaville lapsille, joilla taloudellisten syiden vuoksi ei muuten olisi mahdollisuutta aloittaa tai jatkaa harrastustaan. Vuonna 2015 harrastustukea sai 716 lasta ja nuorta eri puolilla Suomea.

Mentorointi

Mentorointi on yläkouluikäisille ja 10.-luokkalaisille suunnattua vertaistukeen perustuvaa varhaista tukea ja ohjausta. Sen tavoitteena on lapsen opiskelu- ja oppimistaitojen vahvistaminen sekä koulunkäynnin motivaation lisääminen.

Mentorointi antaa lapselle positiivisia oppimiskokemuksia ja auttaa eteenpäin omien tavoitteiden saavuttamiseksi.  Mentoreina toimivat 18–29 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on halua ja taito kohdata nuoria. Toimintaa toteuttavat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset yhteistyössä koulujen ja mentoreina toimivien nuorten aikuisten kanssa. Vuonna 2015 mentorointia järjesti kuusi Pelastakaa Lasten paikallisyhdistystä. Mentorointiin osallistui 124 nuorta, ja mentoreina toimi 47 aikuista.