Vähävaraisille perheille erityistä tukea

Perheen taloudellinen tilanne hankaloittaa nuorten elämää vapaa-ajalla. Jopa puolet Pelastakaa Lasten Lapsen ääni -kyselyyn osallistuneista nuorista kertoi perheen varallisuuden vaikuttaneen heidän mahdollisuuksiinsa harrastaa tai muuten viettää vapaa-aikaa.(3)

Vuosien 2015–2018 lainsäädäntömuutosten aikaansaama taloudellinen kehitys on pienituloisissa lapsiperheissä ollut kielteisempi kuin väestölle keskimäärin.(4) Leikkaukset ja indeksijäädytykset ovat osuneet erityisesti pienituloisiin lapsiperheisiin. Tehdyt leikkaukset lisäävät ja monessa tapauksessa pitkittävät pienituloisten kotitalouksien riippuvuutta toimeentulotuesta.

Yhden huoltajan, monilapsisilla ja maahanmuuttajataustaisilla perheillä on kohonnut riski joutua toimeentulovaikeuksiin, ja siksi erilaisten perheiden tarpeet tulisi ottaa huomioon nykyistä paremmin julkisia palveluita kehitettäessä sekä osana sosiaaliturvauudistusta.

Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja kehitystä, edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja kaventaa hyvinvointieroja. Kaikissa varhaiskasvatusta koskevissa uudistuksissa on varmistettava lapsen oikeuksien ja lapsen edun toteutuminen. Varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden muuttaminen puolipäiväiseksi on heikentänyt mahdollisuuksia ottaa joustavasti huomioon lapsen yksilöllisen tuen tarpeet ja perheen tilanne.

SEURAAVALLA HALLITUSKAUDELLA TULEE

  • tukea lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin
  • sitoutua vähävaraisten perheiden elämää helpottavaan perhepolitiikkaan, joka pohjaa lapsilta ja lapsiperheiltä saatuun tietoon
  • perua lapsiperheiden etuuksiin tehdyt indeksijäädytykset
  • huomioida perheiden monimuotoisuus sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä, jotta erityisessä köyhyysriskissä olevien riittävä toimeentulo on turvattu
  • palauttaa subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen

3 Lapsen ääni 2018 -selvitys (Pelastakaa Lapset 2018)
4 SOSTE-selvitys 2018: Esimerkki- ja simulointilaskelmia sosiaaliturvan muutoksista 2012–2019 (Pertti Honkanen)