Suojellaan lapsia seksuaaliväkivallalta

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan sekä seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun ehkäiseminen vaatii pitkäjänteistä ja monialaista työtä.

Lasten houkutteleminen seksuaaliseen kanssakäymiseen on vanha ilmiö. Se on saanut digitaalisen median myötä uusia muotoja, mutta niistäkin on tiedetty pitkään. Jo vuonna 2011 Pelastakaa Lasten ja poliisin tekemässä kyselyssä kävi ilmi, että lasten houkuttelu verkossa (ns. grooming-ilmiö) on laaja ongelma Suomessa.

Keinoja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan ehkäisemiseen on olemassa. Nämä toimenpiteet ovat ennen kaikkea lasten suojelua edellyttäviä – eivät esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä. On keskityttävä sellaisiin toimiin, joilla pystytään estämään lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja seksuaaliväkivaltaa laajasti.

Verkossa tapahtuvan houkuttelun rinnalla on hyvä muistaa, että valtaosa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta tapahtuu lapsen lähipiirissä. Tällöin väkivallan tekijä on perheessä tai perheen lähipiirissä oleva lapselle tuttu henkilö, johon lapsi ja perhe luottavat. Mitä nuorempi lapsi on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä tekijä löytyy lapsen lähipiiristä.

Seuraavan hallituksen on toimittava järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja seksuaaliväkivaltaa vastaan. Tärkeintä on ennaltaehkäisy lisäämällä lasten ja nuorten tietoisuutta seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan eri muodoista ja sosiaalisen median riskeistä sekä parantamalla turvataitoja digitaalisessa mediassa. Vanhempien tulee myös saada tietoa ja tukea, jotta heillä on rohkeutta ja herkkyyttä keskustella lastensa kanssa ja vahvistaa lasten turvataitoja.

Lasten ja nuorten parissa toimivien osaamista on vahvistettava koulutuksella. Tarve tiedolle on suuri. Teknologia kehittyy valtavalla vauhdilla, joten tiedon tehokas levittäminen vanhempien ja lasten parissa työskenteleville ammattilaisille on tärkeää.

On myös välttämätöntä, että poliisin ja syyttäjän resursseja lisätään erityisesti sellaisten rikosten torjuntaan ja tutkintaan, jotka liittyvät lasten ja nuorten seksuaaliseen häirintään ja seksuaalirikosten selvittämiseen. Seksuaalirikoslaki on uudistettava huolellisesti, mutta nopealla aikataululla. Rikosten uhriksi joutuneille lapsille on koko maassa kyettävä tarjoamaan laadukasta hoitoa.

Seuraavan hallituksen tulee

  • lisätä resursseja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja siihen liittyvään koulutukseen, ml. lasten turvataitoihin.
  • lisätä poliisin ja syyttäjän resursseja sekä poliisin valtuuksia – rikosprosessin kesto on lapsiuhrin osalta kestämätön.
  • taata rikosten uhriksi joutuneille lapsille ammattitaitoinen, laadukas ja alueellisesti yhdenvertainen hoito – lapset eri puolilla maata eivät nykyisin ole samassa asemassa.
  • kiirehdittävä seksuaalirikoslain uudistusta – keskiössä erityisesti rangaistusten tiukentaminen ja poliisin valtuudet sekä uhriksi joutuneiden lasten aseman huomioiminen.