Lastensuojelun resurssit ja laatu on taattava

Lastensuojelun resurssit ja laatu on taattava

Lastensuojelun resurssien puute ja suuret työntekijäkohtaiset asiakasmäärät ovat olleet lastensuojelun ongelmista viime aikoina näkyvimmin esillä. Merkittävä lastensuojelun haaste on myös työntekijöiden jatkuva vaihtuvuus ja puuttuminen.

Lastensuojelun sosiaalityön pysyvyyttä ei voi taata pelkästään työehtoja parantamalla tai asiakasmäärien rajauksella. Uusia työn tekemisen tapoja on kehitetty esimerkiksi Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE). On oleellista, että tällä vaalikaudella kehitetyt parhaat käytännöt siirtyvät myös tulevan hallituksen työhön.

Sosiaalihuoltolain tavoitteena on varmistaa, että perheitä autetaan jo ennen lastensuojelutoimia. Perheiden tuki on kuitenkin tällä hetkellä organisoitu hyvin epätasaisesti eri kunnissa, eikä palveluiden tasa-arvoisuus toteudu valtakunnallisesti.

Lisäksi laajat ja monin eri tavoin toteutetut kilpailutukset aiheuttavat palveluiden järjestämiselle haasteita, koska palveluille ja kilpailutuksille ei ole laadittu yhteisiä laatukriteereitä. Näistä syistä lastensuojelun ja sijaishuollossa elävien lasten oikeus yhdenvertaiseen palveluun ja laadukkaaseen suojeluun ei aina toteudu. Palveluiden laadunvalvonta on myös puutteellista.

Onnistuneella jälkihuollolla pystytään parhaimmillaan turvaamaan sijaishuollossa olleen nuoren hyvä itsenäistyminen ja kiinnittyminen yhteiskuntaan. Nykyisen lain puitteissa jälkihuolto-oikeus päättyy, kun nuori täyttää 21 vuotta. Sekä kokemus- että tutkimustiedon valossa ikäraja on liian matala ja liian moni syrjäytyy jälkihuollon päättyessä.

SEURAAVALLA HALLITUSKAUDELLA TULEE

  • varmistaa lastensuojelun laatu ja resurssit
  • jatkaa palveluiden painopisteen siirtämistä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen
  • turvata oikeus oikea-aikaisiin, sopivimpiin ja laadukkaisiin palveluihin valtakunnallisesti
  • päättää selkeistä sosiaalihuoltolain mukaisista lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun prosesseista
  • laatia yhtenäiset ja sitovat kriteerit lastensuojelun palveluiden laadulle ja kilpailutuksille
  • nostaa jälkihuollon ikäraja 25 ikävuoteen
    • Lakimuutos ikärajan nostamisesta on hyväksytty ja tulee voimaan 1.1.2020.