Sankaritarinat: Stora Enso edistää lasten oikeuksia liiketoimissaan ja ympäröivissä yhteisöissään Sankaritarinat: Stora Enso edistää lasten oikeuksia liiketoimissaan ja ympäröivissä yhteisöissään

Sankaritarinat: Stora Enso edistää lasten oikeuksia liiketoimissaan ja ympäröivissä yhteisöissään

Stora Enso toimii pitkäaikaisena kumppaninamme perheiden ja lasten hyvinvointia edistäen.

Stora Enso on toiminut Pelastakaa Lasten kumppanina jo vuodesta 2014 alkaen. Yhteistyön keskiössä on ollut lasten oikeuksien toteutuminen liiketoimintaa ohjaavien lastenoikeusperiaatteiden mukaisesti.

Kun Stora Enso kasvattaa ja kaataa puita, valmistaa uusiutuvia tuotteita, kuljettaa materiaaleja tai tekee yhteistyötä alihankkijoiden kanssa, sen toiminta vaikuttaa aina ihmisiin. Maailmanlaajuisena yhtiönä Stora Enso vaikuttaa suoraan tuhansiin metsänomistajiin, noin 22 000 työntekijään, yli 20 000 alihankkijaan ja noin 10 000 asiakkaaseen. Yhtiön toiminta koskettaa siis monia ihmisiä joka päivä.

Tavoitteena lasten terveyden, turvallisuuden ja tulevaisuuden turvaaminen

Pelastakaa Lasten ja Stora Enson yhteinen polku lapsen oikeuksia edistäen alkoi vuonna 2014.  Pelastakaa Lasten asiantuntijat kouluttivat Stora Ensoa YK:n Global Compact -aloitteen, UNICEF:in sekä järjestömme kehittämistä liiketoimintaa ohjaavista lapsenoikeusperiaatteista. Tämä auttoi yhtiötä ymmärtämään entistä syvemmin toimintansa vaikutukset lasten elämään ja oikeuksiin samoin kuin muihinkin ihmisoikeuksiin.

Esimerkiksi ympäristövaikutukset ulottuvat kaikkien ihmisten, mutta erityisesti lasten terveyteen ja turvallisuuteen. Lapset ovat yhteiskunnan haavoittuvimmassa asemassa oleva ihmisryhmä, ja he ovat riippuvaisia olemassa olevista olosuhteista ja aikuisten tekemistä päätöksistä. Päätöksillä, joita yhtiöt ja muut organisaatiot tekevät, on kauaskantoisia vaikutuksia lasten tulevaisuuteen.

Konkreettisia toimia lasten ja vanhempien hyvinvoinnin edistämiseksi

Monet Stora Enson ja sen alihankkijoiden, asiakkaiden ja metsänomistajien työntekijöistä ovat itse lasten vanhempia tai huoltajia. Siksi erityisen keskeinen vaikutus on toimilla, joilla huolehditaan lasten vanhempien ja huoltajien turvallisista työolosuhteista ja työhyvinvoinnista.

Stora Enson työoloja koskevissa vähimmäisvaatimuksissa kuvataan, millaiset olosuhteet työntekijöille on järjestettävä. Niihin sisältyy myös sitoutuminen kolmen maailmanlaajuisen ammattiliiton kanssa allekirjoitetun globaalin puitesopimuksen ehtoihin (Global Framework Agreement), joissa taataan, että vanhemmat pääsevät joka päivä turvallisesti kotiin huolehtimaan lapsistaan.

Lisäksi Stora Enson tavarantoimittajien ja alihankkijoiden eettisissä toimintaohjeissa määritellään vaatimuksia, joihin alihankkijoiden ja tavarantoimittajien on sitouduttava. Toimintaohjeilla varmistetaan lasten suojelun, terveyden ja turvallisuuden huomiointi kaikessa toiminnassa. Ohjeiden tavoitteena on lapsityövoiman täydellinen kieltäminen kaikessa yhtiön liiketoiminnassa ja -suhteissa. Kaikkia alihankkijoita kehotetaan varmistamaan luotettavilla iänvarmistusmenettelyillä ja rekisterin ylläpidolla, ettei toimintaan osallistu alaikäisiä.

Pitkäaikaisen yhteistyön voima

”Stora Ensolla ja Pelastakaa Lapsilla on pitkä suhde, joka perustuu luottamukseen, hyvään vuoropuheluun ja keskusteluun lasten oikeuksien kunnioittamisesta toiminnassamme. Stora Enso tukee Pelastakaa Lasten sitoutunutta työtä, jolla autetaan lapsia kasvamaan täyteen mittaansa”, kertoo Ylva Stiller, Stora Enson sosiaalisista vaikutuksista vastaava johtaja.

”Tavoitteina on varmistaa, että lapset kasvavat terveellisessä ympäristössä, saavat hyvän koulutuksen ja että heitä suojellaan.”

Pelastakaa Lasten ja Stora Enson yhteistyöllä tartutaan ajankohtaisimpiin ja keskeisimpiin kriiseihin ja haasteisiin, joiden merkitys lasten elämiin on suuri. Yksi merkittävä esimerkki on ilmastokriisi.

Yritysten rooli ilmastonmuutosta lieventävien ratkaisujen kehittämisessä on keskeinen. Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista, ja yhtiö huolehtii metsien kasvatuksesta, monimuotoisuudesta ja hyvinvoinnista, mikä on ratkaisevan tärkeää ilmastokriisiin haitallisten vaikutusten minimoimiseksi.

Toiminnallaan yhtiö pyrkii ehkäisemään ja minimoimaan lapsiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia, jotka aiheutuvat esimerkiksi ympäristövaikutuksista tai maa-alueita ja luonnonvaroja koskevien oikeuksien hankinnasta ja hallinnasta. On myös tärkeä varmistaa, että markkinoinnissa  tai viestinnässä ei esimerkiksi julkaista lapsille haitallisia sisältöjä.

Pitkäaikaisen yhteistyön vaikutukset näkyvät lasten elämässä.

”On ollut upeaa tehdä pitkäaikaista yhteistyötä kumppanin kanssa, joka ymmärtää, miten tärkeää on huomioida lapsen oikeudet liiketoiminnassa ja jonka tuki on jatkunut useiden vuosien ajan halki eri mantereiden, maiden ja erilaisten teemojen”, sanoo Anne Haaranen, Suomen Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

”Nyt meidän on vastattava yhdessä myös ilmastokriisiin, joka on ennen kaikkea lasten oikeuksiin ja hyvinvointiin kohdistuva kriisi. Jo nyt lapset kantavat valtaosan ilmastokriisin katastrofaalisista seurauksista monissa kehittyvissä maissa.”

Lapsen oikeudet ja liiketoiminta

Yritys voi toiminnallaan suoraan edistää lapsen oikeuksien toteutumista. 10 vuotta täyttävät liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet auttavat yrityksiä tunnistamaan toimintansa vaikutukset lapsiin.  

Lapsen oikeuksia tukemalla yritys voi esimerkiksi  

  • Edistää vastuullista liiketoimintaa 
  • Tukea työntekijöiden ja perheiden hyvinvointia 
  • Taata kestävän tavan toimia ja kehittyä 
  • Rakentaa luotettavaa mainetta ja brändiä