Nettivihje

Nettivihje
Ilmoita laittomasta aineistosta
Lue Otan vastuun -verkkoaineistoa
Poliisille voi jättää ei kiireellisen tiedon Internetissä havaitsemastasi epäilyttävästä aineistosta.

Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n vuodesta 2002 ylläpitämä vihjepalvelu internetissä levitettävän laittoman aineiston tai toiminnan ilmoittamiseksi - erityisesti silloin kun kyse on lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä kuvamateriaalista. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi.

ILMOITA TÄSTÄ LAITTOMASTA AINEISTOSTA

Nettivihje toimii osana INHOPEn (International Association of Internet Hotlines) koordinoimaa kansainvälistä yhteistyötä.  INHOPE verkoston tavoitteena on lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän laittoman kuvamateriaalin mahdollisimman nopea poistaminen, sekä sitä koskevan tiedon saattaminen aineistoa ylläpitävän maan viranomaisille. Nettivihje välittää tiedon ulkomaisilla sivuilla sijaitsevasta laittomasta lapsia koskevasta aineistosta ko maassa sijaitsevalle INHOPEn jäsenelle, tai sellaisen puuttuessa keskusrikospoliisille Suomessa. 

Kaikki suomalaisiin sivustoihin, suomalaisiin tai suomen kieleen liittyvä mahdollisesti laittomaan aineistoon tai toimintaan viittaava tieto välitetään sovittujen periaatteiden mukaisesti viranomaisille Suomessa arviointia ja mahdollisia jatkotoimia varten.

Voidaanko verkossa olevien laittomien lasten kuvien käyttöä ennaltaehkäistä?

Internetin käytön monipuolistumisella ja teknologian kehittymisellä on ollut monia myönteisiä vaikutuksia ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja päivittäisten asioiden hoitoon. Suomalaisessa yhteiskunnassa kaikki inhimillinen toiminta saa muodossa tai toisessa verkkoulottuvuuden, niin myös lapsia koskevan laittoman kuvamateriaalin tuottaminen ja kuluttaminen.

INHOPE (International Association of Internet Hotlines) -verkoston jäsenten yhteiseen tietokantaan vietiin vuonna 2013 yhteensä 54 969 vihjettä, jotka koskivat laitonta, lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen yhteydessä otettua kuva- ja videomateriaalia. 10 % laittomasta aineistosta koski pieniä, taaperoikäisiä lapsia. 

INHOPE -verkostoon kuuluvat Hotline - palvelut ottavat vastaan tietoa verkossa olevasta laittomaksi arvioidusta aineistosta ja toiminnasta, erityisesti tämän liittyessä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Verkoston keskeisenä tavoitteena on lapsia koskevan laittoman aineiston poistaminen verkosta ja tiedon välittäminen siihen maahan, jossa asiaan voidaan tehokkaimmin puuttua.

Pelastakaa Lapset puuttuu ja toimii lasten hyväksi verkossa

Pelastakaa Lapset on tehnyt työtä lasten suojelemiseksi digitaalisessa mediassa vuodesta 2002 alkaen ja ollut INHOPE – verkoston jäsen siitä alkaen. Digitaaliseen mediaan liittyvän lasten suojelutyön tavoitteena on lasten aseman ja oikeuksien turvaaminen ja edistäminen internetin ja muun digitaalisen median luomien erityisten haasteiden suhteen. Työssä painotetaan jokaisen lapsen oikeutta elämään ja kehittymiseen mahdollisimman täysimääräisesti (LOS, art. 6), oikeutta tulla suojelluksi kaikenlaiselta seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä (LOS, art. 34) sekä oikeutta yksityisyyteen ja siihen, ettei lapsen kunniaa tai mainetta halvenneta laittomasti (LOS, art. 16).

INHOPE – verkostoon kuuluvassa, Pelastakaa Lasten ylläpitämässä Nettivihje-palvelussa käsiteltiin vuonna 2014 yhteensä yli 2 200 vihjettä. Näistä viidesosa viittasi kuva- ja videoaineistoihin, jotka arvioitiin laittomiksi. Laittomaksi arvioitu aineisto on tyypillisesti otettu lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä. 

Lainsäädäntöä