Lapset ja digitaalinen media

Pelastakaa Lapset pyrkii ehkäisemään lasten oikeuksien loukkauksia ja edistämään niihin puuttumista, sekä lisäämään ammattilaisten kykyä tunnistaa ja havaita ongelmia, puuttua niihin ja ymmärtää digitaalisen median osuus avun tarvetta arvioitaessa. Järjestö edistää myös aktiivisesti verkkonuorisotoimintaa sekä tekee työtä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi verkkoympäristössä.

Voidaanko verkossa olevien laittomien lasten kuvien käyttöä ennaltaehkäistä?

Internetin käytön monipuolistumisella ja teknologian kehittymisellä on ollut monia myönteisiä vaikutuksia ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja päivittäisten asioiden hoitoon. Suomalaisessa yhteiskunnassa kaikki inhimillinen toiminta saa muodossa tai toisessa verkkoulottuvuuden, niin myös lapsia koskevan laittoman kuvamateriaalin tuottaminen ja kuluttaminen.

INHOPE (International Association of Internet Hotlines) -verkoston jäsenten yhteiseen tietokantaan vietiin vuonna 2013 yhteensä 54 969 vihjettä, jotka koskivat laitonta, lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen yhteydessä otettua kuva- ja videomateriaalia. 10 % laittomasta aineistosta koski pieniä, taaperoikäisiä lapsia. 

INHOPE -verkostoon kuuluvat Hotline - palvelut ottavat vastaan tietoa verkossa olevasta laittomaksi arvioidusta aineistosta ja toiminnasta, erityisesti tämän liittyessä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Verkoston keskeisenä tavoitteena on lapsia koskevan laittoman aineiston poistaminen verkosta ja tiedon välittäminen siihen maahan, jossa asiaan voidaan tehokkaimmin puuttua.

Pelastakaa Lapset puuttuu ja toimii lasten hyväksi verkossa

Pelastakaa Lapset on tehnyt työtä lasten suojelemiseksi digitaalisessa mediassa vuodesta 2002 alkaen ja ollut INHOPE – verkoston jäsen siitä alkaen. Digitaaliseen mediaan liittyvän lasten suojelutyön tavoitteena on lasten aseman ja oikeuksien turvaaminen ja edistäminen internetin ja muun digitaalisen median luomien erityisten haasteiden suhteen. Työssä painotetaan jokaisen lapsen oikeutta elämään ja kehittymiseen mahdollisimman täysimääräisesti (LOS, art. 6), oikeutta tulla suojelluksi kaikenlaiselta seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä (LOS, art. 34) sekä oikeutta yksityisyyteen ja siihen, ettei lapsen kunniaa tai mainetta halvenneta laittomasti (LOS, art. 16).

INHOPE – verkostoon kuuluvassa, Pelastakaa Lasten ylläpitämässä Nettivihje-palvelussa käsiteltiin vuonna 2014 yhteensä yli 2 200 vihjettä. Näistä viidesosa viittasi kuva- ja videoaineistoihin, jotka arvioitiin laittomiksi. Laittomaksi arvioitu aineisto on tyypillisesti otettu lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä. 

Uutta verkossa: OTAN VASTUUN -aineisto

Pelastakaa Lapset on kehittänyt Otanvastuun.fi -verkkosivuston, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsiin verkossa kohdistuvaa laitonta, tai muutoin haitallista toimintaa. Sivusto on suunnattu omasta verkkokäyttäytymisestään huolissaan oleville henkilöille huolen liittyessä lapsiin kohdistuvaan toimintaan. Sivusto palvelee etenkin henkilöitä, jotka tuntevat kiinnostusta lapsia koskevaan laittomaan verkkoaineistoon tai alaikäisten lähestymiseen verkossa. 

Otanvastuun.fi verkkoaineisto ei korvaa terapiaa tai kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.  Aineisto tarjoaa tukea huolen heräämisen alkuvaiheessa ja rohkaisee hakemaan apua tarvittaessa muualta. Otanvastuun.fi verkkoaineisto löytyy osoitteesta www.otanvastuun.fi.

Otan vastuun-aineiston taustaa

Seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi verkossa, tai tämän ulkopuolella joutuvien lasten kohdalla oikeus täysimääräiseen kehittymiseen ja suojeluun seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä ei ole toteutunut. Lapsen, jonka hyväksikäyttötilanteessa otettu kuva lähtee leviämään verkossa, kohdalla ei edellisten lisäksi ole toteutunut oikeus yksityisyyteen ja siihen, ettei lapsen kunniaa tai mainetta halvenneta laittomasti. 

Verkkoon liittyvän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä digitaaliseen mediaan liittyvistä riskeistä ja omista oikeuksista. Tärkeää on myös lisätä vanhempien sekä lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten ymmärrystä ja kykyä ratkaista vastaantulevia käytännön tilanteita.
 
Ennaltaehkäisyn näkökulmasta on erityisen tärkeää pyrkiä vaikuttamaan myös henkilöihin, joilla on riski syyllistyä lapsiin kohdistuvaan laittomaan, tai muutoin haitalliseen toimintaan verkossa. Osa lapsiin kohdistuvaan laittomaan seksuaaliseen toimintaan syyllistyneistä ja siitä tuomion saaneista on yrittänyt saada apua ennen rikokseen syyllistymistään.   

Saksassa on hoidettu menestyksekkäästi henkilöitä, jotka ovat huolissaan seksuaalisesta mieltymyksestään  lapsiin ja tämän mahdollisista vaikutuksista. Myös Englannissa, Hollannissa ja Ruotsissa on ennaltaehkäiseviä palveluita toiminnastaan, ajattelustaan, tai mieltymyksestään suhteessa lapsiin huolissaan oleville aikuisille.

Suomessa ennaltaehkäisevää tukea ei juurikaan ole ollut. Osaaminen on keskittynyt muutamille tahoille, joiden resurssit eivät kuitenkaan mahdollista laajempaa ja kohdennetumpaa työskentelyä kohderyhmän parissa. Otan vastuun -aineisto on Pelastakaa Lasten tarjoama verkkotuen muoto, jota hyödyntäen voidaan ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa. 

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä Lapset ja digitaalinen media-tiimiin, kts. yhteystiedot tästä. Tutustu myös alla oleviin esityksiin, joita läpikäytiin toimittajille suunnatussa tilaisuudessa 13.01.2015.