Rädda Barnen: Finland är världens bästa land för mammor

7.5.2013 klo 07:01

Rädda Barnens årliga rapport "State of the World’s Mothers” har utkommit sedan år 2013. Årets rapport fokuserar på det kritiska första dygnet efter förlossningen.
Dödligheten av mödrar och barn under fem år är i Finland bland de lägsta i världen. Flickan på bilden föddes i Helsingfors tre veckor före utsatt tid och vägde då enbart 1170 gram. ”Vi är mycket tacksamma för allt stöd och den vård vi fått, konstarerar mamman”.

Rädda Barnens rapport om tillståndet för världens mödrar korar Finland som bästa land och Demokratiska republiken Kongo som den plats där det är svårast att vara mamma.

 

De nordiska länderna ligger i topp i ”State of the World´s Mothers” -rapportens sammanställning över mammors livsvillkor i 176 länder runt om i världen.  De tio nedersta placeringarna i det årliga indexet upptas för första gången enbart av länder i Afrika söder om Sahara.
 
I mammaindexet granskas mödrars välfärd utgående från risken att dö i samband med graviditet eller förlossning, dödlighet bland barn under fem år, utbildning, välfärd (BNI) och kvinnlig parlamentarisk representation.
 
De markanta skillnaderna mellan industriländer och utvecklingsländer summeras kring mödrars risker. För en kvinna eller flicka i Demokratiska republiken Kongo är risken 1 på 30 för att de ska dö i barnsäng, men i Finland är risken en på 12 200. I Demokratiska republiken Kongo, som uppvisar dåliga resultat enligt alla indikatorer, förväntas barn gå i skola åtta och ett halvt år, medan barn i Finland kan räkna med att få mer än sexton års utbildning.
 
Rädda Barnens generalsekreterare Hanna Markkula-Kivisilta säger: "Genom att satsa på mödrar och barn investerar nationerna i sitt framtida välstånd. Om kvinnorna är utbildade, är representerade politiskt och har tillgång till grundläggande mödra- och barnavård är det sannolikt att också deras barn överlever och blomstrar − och likaså de samhällen de lever i. Trots betydande framsteg, kan mycket mer göras för att rädda och förbättra livet för miljontals fattiga mödrar och nyfödda."
 
Årets rapport lyfter fram hur viktig den första levnadsdagen är. Varje år dör en miljon barn samma dag de kommer till världen, − två varje minut − vilket gör första dygnet till den i särklass farligaste dagen i en människas liv i nästan alla länder i världen.
 
Afrika söder om Sahara är den farligaste regionen att födas i. Dödsfallen bland nyfödda har där till och med ökat under de senaste decennierna. Barn i regionen löper mer än sju gånger större risk att dö samma dag som de föds som barn i industrialiserade länder. För en baby i Somalia, det farligaste landet, är risken 40 gånger större än för ett barn fött i Luxemburg, det säkraste landet.
 
I Afrika söder om Sahara bidrar den dåliga hälsan hos mödrarna, mellan 10-20 procent är underviktiga, till de höga dödstalen hos spädbarn, likaså det relativt stora antalet mödrar som föder i mycket ung ålder. Andra faktorer är låg användning av preventivmedel, dålig tillgång till grundläggande hälsovård under graviditeten och allvarlig brist på hälsovårdspersonal.
 
Av länderna i Asien har Bangladesh och Nepal gjort betydande framsteg när det gäller att minska dödsfallen, men i andra länder, däribland Indien, Afghanistan och Pakistan, är barnäktenskap och dålig näringsstatus bland mödrarna faktorer som håller dödligheten bland nyfödda hög.
 
Rapporten presenterar fyra enkla medel som kan rädda liv världen över:
1. Behandling av kvinnor med kortikosteroider vid för tidig förlossning kan minska risken av att de nyfödda drabbas av andningsstörningar.
2. Effektiv och korrekt återupplivning räddar barn som inte andas vid födseln
3. Rengöring av navelsträngen med klorhexidin förhindrar infektioner
4. Antibiotika för att behandla blodförgiftning och lunginflammation hos nyfödda.
 
Rädda Barnen uppmanar världens ledare att:
 
·        Förstärka vårdsystemen så att mödrar kan föda under tillsyn av utbildad personal. Barnmorskor utför livräddande insatser för alla mödrar och barn. Hälsoprogram för mödrar, nyfödda och barn bör få ökad finansiering och hälsovårdens personal skall ges tillräckliga resurser.
·        Bekämpa de bakomliggande orsakerna till dödlighet bland nyfödda, särskilt bristande jämställdhet och undernäring. Att hjälpa mödrarna att blir starka och trygga − fysiskt, ekonomiskt och socialt − gör deras barn starkare och hjälper dem att överleva och frodas.
·        Investera i billiga lösningar som dramatiskt kan minska dödligheten bland nyfödda. Rätt vård av navelsträngen och antibiotika kan förebygga och behandla enkla men dödliga infektioner. Amning och hud-mot-hudkontakt (känt som "Kangaroo Mother Care") bör uppmuntras. Dessa metoder kostar väldigt lite, men kan spara hundratusentals spädbarns liv varje år. Dessutom bör vårdpersonal utbildas och ges stöd och vederbörlig utrustning.

 

Bilagor